Донорска организация – фонд, който финансира проекти

Под донорска организация обикновено се разбират всички възможни финансиращи институции, т.е. това са структурите, които управляват програми, отпускащи безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектни дейности. Обикновено тези институции имат в правомощията си управление на целия проектен цикъл – от разписването на насоките за кандидатстване през набирането и оценка на проектни предложения до мониторинг на изпълнение на дейностите и разглеждане на отчети.
Съществува сериозно многообразие от донорски организации, но основно те могат да се групират по следния начин:
• Донорски организации, работещи със средства на националния бюджет (български програми) – това са програми, които се изпълняват обикновено от министерства и/или агенции въз основа на правила и процедури одобрени от Министерски съвет на Р България. При тях отпускането на безвъзмездна финансова помощ (грант, субсидия) става след одобрение на формуляр за кандидатстване, който в голяма част от случаите е доста усложнен и съдържа голямо количество изглеждаща ненужна и излишна информация.
Донорски организации, работещи със средства от европейския бюджет на централно ниво (т.нар. хоризонтални програми на ЕС) – това са програми, чиито правила и процедури се определят от европейски регламенти. Обикновено представителствата им са в гр. Брюксел, следват се идейно идентични процедури на работа, използват се унифицирани формуляри отлично съобразени с възможностите на потенциалните бенефициенти. Някои от тези програми имат свои представителства в България, които в общия случай действат следвайки наложените от Европейската комисия процедури и насоки.
Оперативните програмиОперативните програми в България са особен род финансови инструменти и по тази причина са изведени в отделна точка в тази типология. Особеността произлиза от факта, че средствата се отпускат на принципа на кофинансирането между националния бюджет на Р България и Европейския бюджет чрез структурните фондове. По тази причина тук средствата се отпускат от български институции, въз основа на одобрени правила и процедури от ЕК и при засилен мониторинг от страна на редица национални и европейски контролни органи.
Донорски организации, извън Европейския съюз, обикновено американски фондове, както и частни фондове от страните членки на ЕС. Характерна черта на тези институции е олекотената процедура за кандидатстване, използването на лишени от каквато и да е сложност формуляри, като в някои случаи дори формата на представяне на проектната идея зависи изцяло от желанието на бенефициента (липсва формуляр за кандидатстване).
В компетенциите на всяка донорска организация влизат:
• Процес по финансово програмиране – алокиране на средства за финансиране на проекти;
• Разработване на правила и процедури за отпускане на грантове и управление на проектния цикъл;
• Програмиране – подготовка и публикуване на насоки за кандидатстване;
• Комуникация с потенциални бенефициенти, регистриране и разглеждане на проектни предложения;
• Сключване на договори с одобрени бенефициенти;
• Мониторинг на текущи дейности по сключени договори;
• Последващ контрол – контрол след приключване на дейностите по изпълнение на проекта;
• Анализ на резултатите на програмно ниво.