Как се подготвят програмите?

Програмите, които отпускат финансиране по проекти се създават с определена продължителност на живот – времева рамка. В случаите, когато средствата се предоставят под една или друга форма от общия бюджет на ЕС (хоризонтални програми, структурни фондове и др.), тази продължителност обикновено обхваща от 3 до 7 години. В конкретния случай програмният период, в който се намираме включва 2014 до 2020г.

Подготовка на програмната документация

Дейността по подготовка на всички документи, необходими за нормалното функциониране на програмите стартира и приключва още преди обявяването на първата покана за набиране на проектни предложения. Разработва се основен документ, който описва основните цели, допустими дейности, кандидати и разходи, изискванията за продължителност, целеви групи и др. – Програмна рамка. Този документ помага на потенциалните бенефициенти да се ориентират по отношение на базисните принципи на работа, съфинансирането, използваната терминология, както и програмите и политиките, които се адресират.

Процесът на подготовка в общия случай на програми финансирани от бюджета на ЕС – хоризонтални и структурни фондове – протича в диалог със заинтересувани трети страни – например организации на бенефициенти, НПО, работодатели, институции и др.

Как се случва този процес – два от многото примера:

  1. Хоризонтални програми – предложението на Комисията (консултирано преди това с основните заинтересувани страни) за новите параметри на програма се предоставя на Европейския парламент и/или Съвета за одобрение. Парламента и/или Съвета взимат решение, което се публикува в официалния вестник на ЕС и то става действащо. Такива програми са за този период например – Еразъм +, Креативна Европа и др.
  2. Структурни фондове – всяка страна членка разработва своя Национална стратегическа референтна рамка (НСРР), която подлежи на одобрение (консултационен процес) от ЕК. Въз основа на заложеното в НСРР, страните членки разработват оперативни програми (ОП) за изпълнение, които в конкретика поставят цели за изпълнение за предстоящия програмен период. ОП също подлежат на одобрение от ЕК, за да могат да влязат в изпълнение. В миналия програмен период това бяха програми като „Развитие на човешките ресурси“, „Околна среда“, „Административен капацитет“ и др.