Какво е проект

Думата проект е използвана за пръв път през 16ти век и произхожда от латинското projicere (= хвърлям напред). В този смисъл се предполага, че проектът е нещо, което се движи напред, има ясна траектория, обвързан е с пространството и времето. Процесът всъщност включва:
• стартова точка …
• база, от която …
• задвижване на нещо в дадена посока …
• насоченост към дадена цел.
Исторически погледнато думата проект като концепция е използвана за пръв път в Италия през Ренесанса от архитектите.
Американецът Джон Дюъри (1859-1952), автор на известната концепция “learning by doing”, определя проекта като:
• Процес, който предполага нарастване и развитие;
Метод, който дава възможност за преминаване от идея към действие, структурирано в различни етапи;
• Има ясно определена среда, в която се случва;
• Има ясно определен времеви контекст;
• Продукт е на колективни действия;
Ако трябва да обобщим
Проектът си има цел: Проектите имат ясно дефинирани цели, което означава, че на насочени към ясно дефинирани резултати. Смисълът им е да се разреши даден проблем, което същевременно следва да се базира на добре направен анализ на нуждите, предлагане на решение, което да доведе до промяна.
Проектите са реалистични: Целите трябва да са постижими, което означава, че трябва да се има винаги пред вид наличието на финансови и човешки ресурси.
Проектите имат времева рамка: Те имат начало и край и се осъществяват на определо място и в определен контекст;
Проектите са комплексна дейност: Управлението на проекти предполага прилагането на различни умения по отношение на планиране и прилагане на методи, включени са партньори и други участници..
Проектът е нещо уникално: Всички проекти са насочени към постигането на нещо ново, уникално, иновативността на прилаганите методи винаги се оценя високо.
Сам по себе си проектът е изпитание: Всеки проект си има своите особености, но винаги съществува известна доза риск и несигурност.
Проектните идеи са оценими: Проектите представляват планиране на дейности, които да водят до измерими резултати, всичко това трябва да бъде представено във форма, която лесно да подлежи на оценка.