Кандидатстване с проекти

Кандидатстването е сложен процес на подготовка на дадена проектна идея съгласно изискванията на финансираща организация.
Обикновено то преминава през следните няколко етапа:
• Обмисляне и преценка на това доколко проектът се вписва в изискванията на финансиращата организация – оценката на точи етап включва няколко основни неща. На първо място проверката доколко организацията, която ще кандидатства, отговаря на изискванията на донора. Това означава, че винаги трябва да се търси и да се прави съпоставка на заложените в програмата критерии за допустимост на кандидатите с реалността, в която се намираме. Например: ако имаме идея за осъществяване на социален проект, насочен към деца в неравностойно положение, имаме програма, по която може да кандидатстваме, но изискванията допускат само и единствено организации на гражданското общество, като същевременно ние сме юридическо лице със стопанска цел (фирма, ООД), то не сме допустим кандидат.
• Мозъчна атака относно цели и възможни дейности, разписване на предварителна проектна идея – подготовката на предварителната проектна идея представлява съпоставка между желаните от нас дейности и допустимите дейности по програмата. Например, ако програмата допуска провеждането на конференция на дадена тема, но съществува изискване тези дейности да се осъществяват на територията на нашата страна, не може да предвидим участие в конференция в чужбина, дори и това да е според нас от съществено значение за доброто изпълнение на дейностите.
Друг пример – Ако по дадена програма е допустимо само закупуването на оборудване за фирми (стопански субекти), то кандидатстването за дейности по обучение на персонала във връзка с използването на доставеното оборудване е недопустимо.
• Попълване на формуляр за кандидатстване – в по-голямата част от случаите кандидатстването се осъществява посредством входиране на попълнен формуляр;
• Окомплектоване на формуляра за кандидатстване с всички необходими придружаващи документи;
• Подаване на формуляра за кандидатстване до определен краен срок. Спазването на крайните срокове за кандидатстване е от съществена важност за успеха на вашата проектна идея. Обикновено колкото и добре да е направен един проект, колкото и правилно да бъде окомплектован, ако бъде подаден след определен краен срок (дата и час), той не подлежи на разглеждане.
Под кандидатстване в тази публикация ще разбираме цялостната съвкупност от тези процеси – от възникването на идеята до подаването на проектното предложение.