Обявяване на конкурс – краен срок за подаване на проектни предложения

При стартирането на работа на дадена програма са заложени и начините за набиране на проектни предложения. Съществуват няколко основни принципи:

Обявяване на фиксирани дати за подаване на проектни предложения, които важат за целия програмен период. По този начин още при стартирането на програмата вие можете да се ориентирате кога е най-подходящо да планувате подаване на проектно предложение, как можете да надграждате последователни проектни дейности и т.н.

Пример – Програма „Младежта в действие” (Сега част от Еразъм +), Програма „Европа на гражданите”, Програма „Учене през целия живот” (Сега част от Еразъм +)

Обявяване на конкретни покани за подаване на проектни предложения. Тези покани се подготвят на различни етапи от функционирането на програмите. Включват основните изисквания за конкретната възможност за кандидатстване по отношение на допустимост, цели и приоритети. Такива са например поканите за кандидатстване по линия на структурните фондове в България.

Покана за кандидатстване без определен краен срок – текущо набиране на проектни предложения. Този начин на работа е характерен за американските фондове, както и за някои частни европейски фондации. При него се публикуват насоките за изготвяне на проектни предложения, като всеки кандидат може да прецени кога би могъл да подаде своето проектно предложение. В голяма част от случаите кандидатстването тук се предхожда от подготовка на предварителна информация за вашата проектна идея (подаване на т.нар. писмо за намерение).

Комбинирано функциониране на програмите – някои от достъпните програми за българските бенефициенти работят на комбиниран принцип, включващ елементи от изброените по-горе три варианта. Т.е. освен обявените фиксирани крайни срокове за кандидатстване, може да се публикуват и допълнителни покани за постигане на по-конкретизирани цели.