Повече за оценката на проекти на НПО

Подаденият проект преминава обикновено през няколко нива на одобрение.

Първото е административна проверка, която следи дали документацията е попълнена коректно. Най-общо казано по време на административната оценка се извършва проверка дали цялата изискуема документация е на лице (дали са подадени всички декларации, съгласно насоките за кандидатстване, дали е използван правилният формуляр за кандидатстване и дали са приложени необходимите копия на отчетни документи на фирмата/организацията удостоверяващи нейното съществуване и финансовите й показатели за съответен период (ако се изисква такава информация). В рамките на това ниво на оценка субективният фактор е ограничен до минимум и успешното преминаване на разработения проект през него зависи изцяло от внимателното съобразяване с насоките за кандидатстване в частта им за „документи за кандидатстване”.

Следващото ниво е наречено „оценка на допустимостта” – то включва оценка за допустимостта на кандидата (например, ако схемата е обявена за кандидатстване от НПО, регистрирани само в обществена полза, а същевременно е подаден проект от малко НПО, регистрирано в частна полза, то тогава този проект бива отхвърлен на това ниво на оценка), проверка дали проектната идея отговаря на приоритетите на съответната програма (например ако схемата е обявена за предоставяне на финансиране на НПО за изграждане на капацитет на неправителствения сектор, а същевременно подаденият проект третира изграждането на конна база, то тогава проектът бива отхвърлен на това ниво на оценка). И тук субективният фактор е ограничен до минимум и успешното преминаване на разработения проект през него зависи изцяло от внимателното съобразяване с насоките за кандидатстване в частта им за „допустими дейности” и „допустими разходи”.

Заключителният етап на оценка обикновено се нарича “техническа и финансова оценка”. Тя представлява претегляне на качеството на проекта по предварително ясни критерии, поставяне на точки за съответствието на проектното предложение с всеки от тези критерии. Това ниво на оценка се извършва от оценители, които излагат своето мнение и аргументация върху специално разработени формуляри. Продължителността на техническата и финансова оценка зависи до голяма степен от скоростта на работа на оценителите, както и от броя на постъпилите проектни предложения.

След като приключи оценяването на проекта, се изготвя списък-доклад, които обикновено подлежи на одобрение и разглеждане от специално създадени за това органи – оценителни комисии и други (в случая с Оперативните програми в България това е Договарящия орган).

Въз основа на този списък-доклад се сключват договори за изпълнение на одобрените проекти.