Основата на един проект

Преди да се стигне до идеята за кандидатстване към даден фонд, би следвало всеки бъдещ бенефициент, подхождайки отговорно към дейността си да направи следните първи крачки:

  • Да се оцени уместността на проектната идея от гледна точка на проблема, който стои за разрешаване, както и на приоритетите на донорските организации;
  • Да се направи опит за писмено структуриране на идеята, като се следва една ясна последователност, която може да бъде много полезна при попълването на проектното предложение на следващ етап.

Оценката на уместността, както и предварителното разписване на проекта може да изглеждат допълнителна и ненужна работа, но като цяло спестява значителна част от усилията впоследствие. Тази систематизирана информация ще ви бъде от полза и в скучай, че трябва да правите презентация на проектната си идея пред потенциална финансираща организация, партньори и други.

Описание на проектната идея

Описанието на проектната идея следва да бъде не по-дълго от една до три стандартни печатни страници. Препоръчително е то да отговаря на следните въпроси:

Защо?

С отговора на този въпрос трябва да дадете яснота основно по отношение на контекста на проектната ви идея. Защо проектът на Вашето НПО е нужен, важен, необходим, в какъв контекст може да се разглежда идеята, има ли други подобни проекти на други НПО със същата насоченост, кой ги изпълнява, какво е новото, което смятате да привнесете в такъв случай. Отговорът на този въпрос следва от една страна да даде възможност на отсрещната страна – партньор, донор, клиент да прецени доколко задълбочено сте проучили, контекста на своя проект, а от друга да даде на вас самите идея в какво точно се забърквате, кой е пред вас и с какво бихте могли да надградите вече осъществени дейности, да бъдете реално по-конкурентоспособни на пазара на финансови ресурси, да изглеждате стабилни и уверени.

Идеи за допълнително обсъждане:

  • Систематизирайте каква работа е свършена до момента във връзка с тази проектна идея.
  • Каква е изходната позиция?
  • Какви са нуждите, проблемите, към които сте се насочили?
  • Как си представяте решението на проблема?

Каква е целта/целите?

Основно трябва да направите разграничение между два вида цели – обща и специфични цели. Общата цел обикновено е свързана с постигането на нещо, заложено в политики, документи и/или стратегии (например Лисабонска стратегия, протокол от Киото, стратегия на правителството за младите хора и др.). В случай, когато донорът вече е конкретизиран и разполагате с общата информация за програмата, по която ще кандидатствате, информация за това как би следвало да изглежда вашата обща цел със сигурност се намира в общите програмни документи (например Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Национална стратегическа референтна рамка и др.).
Специфичните цели са тези, които искате да постигнете с конкретната проектна идея, дефинирането им още на този етап не би следвало да представлява проблем, ако наистина имате представа какво точно искате да постигнете. Например, ако проектната идея е свързана с организирането на конференция, то специфична цел би следвало да бъде именно организирането на подобно събитие.

Към кого е насочен проектът?

Дефинирайте кои са директните и индиректни целеви групи на вашата проектна идея. Директните целеви групи са тези, които пряко ще се възползват от резултатите от проекта, например участниците в конференция/ обучение, докато втората група са тези, които ще се облагодетелстват от като вторичен ефект от резултатите от проекта (например колегите на участниците в конференцията/ обучението). Понякога ясното и точно дефиниране на целевите групи на проектната идея може да ви донесе значителни плюсове при представянето й пред трети страни. Същевременно във всеки един формуляр за кандидатстване по която и да е програма съществува част, в която да попълнете именно тази информация и наличието й още на този етап би следвало да ви улесни значително впоследствие.

Как?

Отговаряйки си на този въпрос вие би следвало да дадете ясна представа на отсрещната страна какви точно дейности смятате да включите за постигане на вече дефинираните цели по-горе. Съветът ни е когато дефинирате дейностите винаги да имате възможност да разграничите отделни етапи при реализацията им, да акцентирате върху последователността на етапите като поставите и общи времеви рамки за изпълнение, необходими ресурси (хора, техника, материали…)
Въпрос за обсъждане: Доколко всеки един от етапите е наистина необходим, намерете плюсове и минуси, като ясно опишете по време на обсъждането какво би станало, ако даден етап отпадне.
Разработените дейности и график на изпълнение ще ви дадат сериозни предимства при обсъждане на проектната идея с потенциални партньори, ще ви помогнат да покажете увереност и добра подготовка.

С кого?

За да отговорите на този въпрос е необходимо като начало да дефинирате ясно собствените си възможности от гледна точка на налични специалисти във вашата фирма/ НПО/ организация. Обърнете специално внимание на квалифицирания персонал, на който можете да разчитате, на стабилните си партньорства, участието си в мрежи и др.

Къде?

Опишете мястото, на което смятате да изпълните дейностите по проекта, дайте повече информация доколко това местоположение е на ваше разположение, дали дадена сграда е собственост на фирмата/организацията, дали се използва под наем, ако е така за какъв период е гарантирано наличието й. В случай, че ще изпълнявате дейности на място, което по никакъв начин не може да бъде доказано като ваша собственост (на ваше разположение под наем) докажете обвързаността си с него. Например ако смятате да осъществявате дейности в дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, приложете писмо от директора на дома, в което се изразява принципно съгласие за изпълнение на дейности на територията на заведението.

Какви са очакваните резултати?

Какви резултати смятате да постигнете с проекта всъщност е изключително важна информация за всеки донор /финансираща институция. Ето защо тук също трябва да бъдете максимално убедителни. Винаги представяйте резултатите като измерими и проверими величини. В случай че резултатите от проекта не могат да бъдат конкретизирани до брой издадени брошури или закупени машини, а са по-абстрактни величини, при описанието на тази част следва да дефинирате ясно критериите, които ще използвате, за да измерите постигането на заложените цели.

Цялото това описание ще идентифицира Вашата проектна идея, ще служи като нейна визитна картичка пред трети страни, ще ви бъде от изключителна полза при попълването на формуляри за кандидатстване.