Как да разработим план за устойчивост на НПО?

Устойчивото НПО е организация, която умее да планира предварително. Преди всичко, ако сте на път да създадете НПО, то бъдете сигурни, че имате силни аргументи и причини защо обществото има нужда от такава организация. В действителност, бъдещето на едно НПО зависи силно от неговите способности да се справя с истинските проблеми на общността, както и да си сътрудничи с други участници и агенции, работещи в сектора, което може да усили влиянието на дадената организация в обществото.

ngo-project-management2И така, първото правило за устойчивост е ясната визия, съобразена с нуждите. Затова е важно да направите предварително проучване и да оформите дългосрочен план за справяне с проблеми и предлагане на конкретни решения. Давайки добре обосновани идеи за справяне със съществуващи социални, политически и икономически проблеми, повишавате възможността да бъдете финансирани от съответните агенции, работещи във вашата сфера на дейност.

На второ място, от решаващо значение за подсигуряване бъдещето на вашето НПО, е нуждата от разписване на финансов план. Нито един проект не може да се развива без ресурси. Направете обстойно проучване на начините, по които можете да финансирате своите дейности в дългосрочен план. Започнете с дефиниране на потенциалните донори, техните финансови приоритети и стратегии. Направете списък с възможни донори в началото на своята дейност и поддържайте информацията, като систематично я обновявате след проучване на съществуващите възможности за кандидатстване за финансиране.

Трето, важно е да разработите дългосрочен план за управление на човешкия ресурс на вашето НПО, който е насочен към увеличаване до най-висока степен на потенциала на всеки един човек от екипа и е съобразен с личностните очаквания за насърчаване на професионалното развитие на всеки един от тях. От изключително значение е да установите сътрудничество и добра комуникация между членовете на екипа, за да подсилите чувството им за принадлежност и отдаденост към споделените каузи. В допълнение, всяко НПО би трябвало да развива стратегии за набиране на нови членове на доброволен принцип. Ако разработите схема за доброволческа служба, ще можете да разчитате на работната сила на допълнителни членове на екипа, когато е необходимо. Доброволците могат да се превърнат в жизненоважно богатство за вашата организация, чрез което не само разширявате мрежата си от контакти в личен и професионален план, но можете да научите много от опита им.

Четири. Реалистичен план за устойчивост. Прекрасно е да имате амбициозни планове, но основното е да създадете реалистична програма, когато става въпрос за разработване на проекти. Всеки проект трябва да бъде изпълним, което означава, че би трябвало да акцентира върху даден проблем и да работи за неговото разрешаване в определена времева рамка и финансов лимит на зададения бюджет.  Когато предлагате нов проект, е важно да наблегнете на начините, по които той допринася за осъществяването на по-амбициозни цели в дългосрочен план. Например, ако главната цел на вашето НПО е подобряване на заетостта и уменията на членовете на обществото, то всеки от предлаганите проекти ще обхваща различна част от населението, като същевременно ще повишава квалификацията (пригодността за заетост) на обществото като цяло. Тази особеност е важна за потенциалните донори, които оценяват вашите способности да развивате малки проекти, допринасящи в своята цялост за по-големи цели.

На пето място, докато съставяте проекта, помислете какво може да се случи в бъдеще след неговото изпълнение и си представете основния резултат като стартова основа за нови проекти. Обмислете как може да си сътрудничите по определени проекти с нови партньори, които могат да ви предоставят модел за създаване на нови мрежи от контакти, чрез които да набирате средства и да заздравите финансовото положение на организацията.

Източник: http://www.fundsforngos.org/featured-articles/develop-sustainability-plan-ngos/