Българо-швейцарската програма за сътрудничество част 2

Продължаваме с описанието на двата големи фонда, които са финансирали проекти като част от Българо-швейцарската програма за сътрудничество – Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество и Фонд за партньорство и експертна помощ! (статията е продължение на излязлата по-рано)

Поканата за Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество е обявена за срок от 60 дни, в рамките на който са получени 234 проектни предложения. Отпуснатият бюджет е от 3 000 000 шв. франка. Те са условно разпределени между две тематични области – проекти, свързани с доставянето на социални услуги с отпуснати 2 000 000 шв. фр. и такива, които са насочени към опазване на околната среда с 1 000 000 шв. фр. Освен това съществува още едно разделение, според големината на проектите. Малките проекти са с финансиране до 50 000 шв. фр., а големите до 250 000 шв. фр.Бенефициенти по тези проекти са единствено Юридически лица с нестопанска цел (НПО организации). Целта е тези организации да повишат своя капацитет, да разширят обхвата на услугите, които предлагат, да подобрят тяхното качество. Важно е да се отбележи, че по този фонд няма изискване за задължително партньорство и кандидатстващата организация може да изпълнява своя проект сама.

От всички получени предложения в крайна сметка са одобрени за изпълнение 35 – 23 със социална и 12 с екологична насоченост, с които е изчерпан финансовият ресурс за безвъзмездна помощ.

Поканата за кандидатстване по Фонд за партньорство и експертна помощ е осъществена на принципа rolling call. Това означава, че може да се кандидатства в рамките на дълъг период от време, разделен на оценителни сесии. В случая на всеки четири месеца изпълнителната комисия оценява проектите, които са получени до момента. Бюджетът на схемата е 2 800 000 шв. франка. Тук характерно е това, че е предвиден таван на безвъзмездната помощ по проектите, който е 100 000 шв. фр. Изключение правят три големи проекта, които могат да получат финансиране до 250 000 шв. фр. В процеса на работа обаче се наблюдава интерес за финансиране на повече от три проекта. Ето защо управителния комитет на Фонд за партньорство и експертна помощ заедно с донора SDC вземат решение да отпадне това ограничение, благодарение на което са финансирани пет големи проекта.

Фонд за партньорство и експертна помощ няма тематичен фокус. По определение проектите трябва да посрещат предизвикателства на развитието (development challenges). В това се крие и възникналата трудност да бъдат отсяти проектите, които отговарят на условието, тъй като няма ясна дефиниция какво спада в определението „предизвикателства на развитието“. Тук са включени най-различни по тематика предложения (музика, танци, парапланеризъм, борба със зависимости, пряка демокрация и др.)

Към този фонд освен НПО, могат да участват и културни организации, образователни организации, териториални власти (territorial entities) – общини и областни администрации.

Избирането на това кой проект да бъде одобрен става като в насоките за кандидатстване се дефинират условията и изискванията, при които се селектират проектните предложения. Насоките съдържат критерии на оценка и максимален брой точки, които всеки проект може да получи по дадените критерии като общият брой точки е 100. След приключване на набирането на проектни предложение е направен конкурс за избор на оценители –  външен и вътрешен. Всички проекти, съгласно дефинираните насоки, които получат над 60 точки фактически имат право на финансиране.

Следва продължение…

Автор на статията: Анна Мангалова