Хоризонт 2020 – Евратом

Чрез „Хоризонт 2020“ се подпомагат всички етапи в иновационната верига и особено дейности, които са по-тясно свързани с пазарната реализация, включително с иновативни финансови инструменти, както и нетехнологични и социални иновации. Цели се задоволяване на нуждите от научни изследвания на широка гама съюзни политики, като се набляга върху максималното оползотворяване и разпространение на получените от подпомаганите дейности и знания чак до търговското им използване. Приоритетите на „Хоризонт 2020“ следва да се поддържат и чрез програма за ядрени изследвания и дейности по обучение по Договора за Евратом:

VI. Евратом

 1. NFRP-2014-2015-2 Краен срок: 20-11-2014
 • NFRP-16-2015 Подкрепа за лицензиране на западно ядрено гориво за проекто-експлоатация на реактори от типа ВВЕР
 1. NFRP-2014-2015 Краен срок:17-09-2014
 • NFRP-01-2014 Подобряване на безопасността при проектиране и експлоатация на  термоядрени реактори
 • NFRP-02-2014: Инструмент за бързо и надеждно прогнозиране на източника на тежки аварии при ядрен инцидент
 • NFRP-03-2014: Нови иновативни подходи за безопасността на реакторите
 • NFRP-04-2014: Съгласувано развитие научноизследователските изследвания на държавите членки на ЕС относно управлението на радиоактивни отпадъци
 • NFRP-05-2014: Подкрепа за лицензиране на геоложки хранилища
 • NFRP-06-2014: Подкрепа за осъществяване на първи по рода си геоложки хранилища
 • NFRP-07-2015: Интегриране на научни изследвания в Европейския съюз
 • NFRP-08-2015: Ураново гориво с висока плътност и цели за производство на  медицински радиоизотопи
 • NFRP-09-2015: Преобразуване на второстепенните актиниди (за промишлена приложимост)
 • NFRP-10-2014: Образование и обучение (процесите от Болоня и Копенхаген)
 • NFRP-11-2015: Моделиране и анализ на енергийната система, нейното преобразуване и въздействие
 • NFRP-12-2015: Ядрено развитие и взаимодействие с обществото
 • NFRP-13-2014: Насърчаване на мрежата от национални звена за контакт
 • NFRP-14-2014: Регионална инициатива, фокусирана върху ядрени изследвания и  обучение по изграждане на капацитет
 • NFRP-15-2014: Специфична помощ за действията на Платформата за устойчива технология за атомна енергия