Хоризонт 2020 – Наука и иновации на една ръка разстояние

Период: 2014-2020

Бюджет: 80 милиарда евро

„Хоризонт 2020“, осмата рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, ще продължи от 2014г. до 2020г. Тя заменя Седмата рамкова програма за научни изследвания (7РП), която обхвана периода 2007-2013 г. с бюджет от около 55 милиарда евро.

„Хоризонт 2020“ отговоря на обществените предизвикателства като подпомага преодоляването на пропастта между науката и пазара. Подкрепата на иновативни предприятия да направят своя технологичен пробив чрез приложими продукти с реален търговски потенциал е пазарно ориентиран подход, който включва създаването на партньорства с частния сектор и правителствата, за да бъдат събрани необходимите ресурси.

Програмата има три приоритета:

  • Наука на най-високо ниво – укрепване на позицията на ЕС като световен лидер в научните постижения
  • Конкурентни индустрии – укрепване на индустриалното лидерство чрез иновации, целящи да върнат Европа по пътя на растежа и подкрепа на промишлеността и предприятията,включително малките и средните предприятия (МСП).
  • По-добро общество – въвеждане на нови методи за справяне със социалните предизвикателства по отношение на шест ключови области, установени в стратегията „Европа 2020” – здравеопазване, демографски промени и благосъстояние; безопасност на храните, устойчиво земеделие, морско дело и био-икономика; сигурна, чиста и ефективна енергия; развитие на устойчив транспорт; борба с климатичните промени и ресурсна ефективност и създаване на обединени, иновативни и сигурни общества.

С бюджет от 80 млрд. евро за периода 2014-2020г. програмата е част от усилието за създаване на растеж и нови работни места в ЕС. Тя свързва научните изследвания и иновациите – от научното изследване до продажбата, всички форми на иновации, като предлага опростен достъп до финансиране за фирми, университети, институти от всички страни в ЕС и трети страни. По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения на състезателна основа, но бюджетът на „Хоризонт 2020“ включва и финансиране за Съвместния изследователски център – научната служба на Европейската комисия; Европейския институт за иновации и технологии и изследвания в рамките на Договора за Евратом.

Ключови теми: 

I.    Високи постижения в научната област

II.   Водещи позиции в промишлеността

III.  Обществени предизвикателства

IV. Разпространение на върхови научни постижения и разширяване на участието

V.  Наука с и за обществото

VI. Евратом

Чрез „Хоризонт 2020“ следва да се подпомагат всички етапи в иновационната верига и особено дейности, които са по-тясно свързани с пазарната реализация, включително с иновативни финансови инструменти, както и нетехнологични и социални иновации, и се цели задоволяване на нуждите от научни изследвания на широка гама съюзни политики, като се набляга върху максималното оползотворяване и разпространение на получените от подпомаганите дейности знания чак до търговското им използване.

Бенефициенти:

  • Научноизследователски институти
  • Университети
  • Иновативни частни компании
  • Малки и средни предприятия

Ще могат да се финансират дейности във всички сектори на икономиката: селско стопанство, рибарство, хранителна промишленост, транспорт, енергетика (по-специално използването на възобновяеми енергийни източници), информационни и комуникационни технологии.

Повече информация