Хоризонт 2020 – Наука с и за обществото

Програма “Хоризонт 2020” насочва ресурси към различни, но взаимно допълващи се приоритета с ясна добавена стойност за Европейския съюз. Те съответстват на приоритетите, залегнали в “Европа 2020” и “Съюз на иновации”:

V. Наука с и за обществото

– Повишаване привлекателността на научното образование и научната кариера за младите хора и насърчаване на устойчиво взаимодействие между училища, научноизследователски институти, промишлеността и организации на гражданското общество;

– Насърчаване на равенството между мъжете и жените в частност чрез подкрепа на промени в организацията на научноизследователските институции, както и в съдържанието и проектирането на научноизследователската дейност;

– Приобщаване на обществото и интегриране интересите и ценностите на гражданите към наука, иновации, политики и дейности с цел повишаване качеството, релевантността, социалната приемственост и устойчивост на научните и иновационни резултати в различни области на дейност като социални иновации и в сферата на био и нанотехнологиите;

– Насърчаване интереса на гражданите към науката чрез формално и неформално научно обучение и стимулиране на участието в научни дейности в научни центрове и други подходящи начини;

– Засилване на достъпността и употребата на резултатите от публично финансираната научноизследователска дейност;

– Укрепване на управлението на проекти за постигане на научни изследвания и иновации от заинтересованите страни (изследователи, публични органи, промишлени организации и организации на гражданското общество), които са чувствителни към нуждите и исканията на обществото и създават етична рамка за научни изследвания и иновации;

– Съобразяване с пропорционалните предпазни мерки в изследванията и иновациите чрез предвиждане и оценка на влиянието върху околната среда, здравето и безопасността;

– Разширяване на познанията относно научната комуникация с цел повишаване на качеството и ефективността на взаимодействието между учените, широката общественост и медиите.

 Актуални покани за кандидатстване:

1. SEAC 2014-2015 – Повишаване привлекателността на научното образование и научната кариера за младите хора

H2020-SEAC-2014-1 Краен срок: 02-10-2014

 • SEAC-1-2014: Иновативни подходи за повишаване привлекателността на научното образование и научната кариера за младите хора
 • SEAC-2-2014: Отговорен подход към научните изследвания и иновациите в учебните програми във висшето образование
 • SEAC-3-2014: Трансгранично сътрудничество между членовете на европейската мрежа EURAXESS Services

H2020-SEAC-2015-1 Начало: 22-04-2015; Краен срок: 16-09-2015

 • SEAC-1-2015: Иновативни подходи за повишаване привлекателността на научното образование и научната кариера за младите хора
 • SEAC-4-2015: Партньорство на европейската мрежа EURAXESS Services с индустрията

2. GARRI 2014-15 – Развитие на управление за прогреса на отговорните научни изследвания и иновации

H2020-GARRI-2014-1 Краен срок: 02-10-2014

 • GARRI-1-2014: Насърчаване усвояването на целите на програмата за научни изследвания и иновации в сегашните системи за изследвания и иновации
 • GARRI-3-2014: Научната информация в цифровия век: Извличане на текст и данни
 • GARRI-5-2014: Етиката като от научните изследвания: Утвърждаване на етичните норми
 • GARRI-6-2014: Намаляване на риска от разпространение на неетични практики в трети страни

H2020-GARRI-2015-1 Начало: 22-04-2015; Краен срок: 16-09-2015

 • GARRI-2-2015: Отговорно осъществяване на научни изследвания и иновации в контекста на промишлеността
 • GARRI-4-2015: Новаторски подход в оповестяването и разпространението на резултати от научни изследвания и измерване на ефекта
 • GARRI-9-2015: Оценка на разходите от нарушения в ръководенето на научни изследвания и социално-икономическа полза от целокупността на изследванията

3. ISSI 2014-2015 – Интегриране на обществото в науката и иновациите

H2020-ISSI-2014-1 Краен срок: 02-10-2014

 • ISSI-1-2014: Паневропейски дейности за достигане до обществото: изложби и научни кафета с цел привличане интереса на гражданите към науката
 • ISSI-2-2014: Ангажиране на граждани и повече участници в изготвяне на сценарии
 • ISSI-5-2014: Подкрепа за структурни промени в научноизследователски организации с цел насърчаване на отговорното осъществяване на научни изследвания и иновации

 H2020-ISSI-2015-1 Начало: 22-04-2015; Краен срок: 16-09-2015

 • ISSI-1-2015: Паневропейски дейности за достигане до обществото: изложби и научни кафета с цел привличане интереса на гражданите към науката
 • ISSI-3-2015: Платформа за обмен на знания
 • ISSI-4-2015: Онлайн механизъм за политическите препоръки, основани на знания
 • ISSI-5-2015: Подкрепа за структурни промени в научноизследователски организации с цел насърчаване на отговорното осъществяване на научни изследвания и иновации

4. GERI 2014-2015 – Промотиране равенството между половете в научните изследвания и иновации

H2020-GERI-2014-1 Краен срок: 02-10-2014

 • GERI-1-2014: Новаторски подход в насърчаване на момичетата да изучават дисциплини, свързани с науката
 • GERI-2-2014: Влияние на равнопоставеността между половете в научните изследвания и иновации
 • GERI-4-2014: Подкрепа за изпълнение на планове за равенство на половете от научноизследователски организации

H2020-GERI-2015-1 Начало: 22-04-2015; Краен срок: 16-09-2015

 • GERI-3-2015: Оценка на инициативи с цел насърчаване равнопоставеността между половете в научноизследователската политика и научноизследователските организации
 • GERI-4-2015: Подкрепа за изпълнение на планове за равенство на половете от научноизследователски организации