Хоризонт 2020 – Разпространение на върхови научни постижения

Програма “Хоризонт 2020” насочва ресурси към различни, но взаимно допълващи се приоритета с ясна добавена стойност за Европейския съюз. Те съответстват на приоритетите, залегнали в “Европа 2020” и “Съюз на иновации”:

IV. Разпространение на върхови научни постижения и разширяване на участието

– Талантите трябва да се развиват и подкрепят по пътя към високи резултати, за да създаде възможност на изследователите и новаторите от цяла Европа да се възползват от инструментите, мрежите и финансирането на “Хоризонт 2020”. Това включва изграждане на тесни връзки с дейности от сектора на висшето образование и с програмата “Еразъм+” и Съюзите на знанието.

IV.I. Сформиране на екипи от научноизследователските институции на върхово ниво и по-слабо развитите региони

– Създаване на конкурентни отношения между нови институции, центрове за върхови постижения и иновативни региони в по-слабо развитите държави-членки и международните лидери в съответната област в други части на Европа.

IV.II. Побратимяване между научноизследователските институции

– Обмен на служители, консултации и помощ от експерти, създаване на партньорства с иновационни клъстери и признаване на постиженията на по-слабо развитите региони и разработване на съвместни стратегии за създаването на центрове за върхови постижения в по-слабо развитите региони, които могат да бъдат финансирани от фондовете на политиката на сближаване.

IV.III. Председатели на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП)

– Създаване на длъжността “председател/и на ЕНП“, за да бъдат привлечени изтъкнати учени към институции с видим потенциал за високи постижения в научната област, с цел да се помогне на тези институции да разгърнат напълно този потенциал и по този начин да се създадат равни условия за научноизследователската дейност и иновациите в Европейското научноизследователско пространство

IV.IV. Подкрепа в областта на политиките

– Подкрепа за разработването и наблюдението на стратегии за интелигентна специализация и създаване на механизъм за улесняване на взаимното обучение на регионално равнище чрез международна оценка от партньорите и обмен на най-добри практики.

IV.V. Подкрепа за достъпа до международни мрежи за отличили се изследователи и новатори, за които няма достатъчно възможности за участие в европейските и международните мрежи

– Помощ, предоставяна чрез Европейското сътрудничество в областта на науките и технологиите (COST) и националните звена за контакт

IV.VI. Засилване административния и оперативния капацитет на националните звена за контакт

 

Актуални покани за кандидатстване:

  1. TWINN-2015 Краен срок 07-05-2015
  1.  WIDESPREAD-2014-2 Краен срок 15-10-2014
  • WIDESPREAD-2-2014: Председатели на Европейското научноизследователско пространство