Програма на ЕС за заетост и социални иновации

Програмата за заетост и социални иновации (EaSI) е инструмент за финансиране на равнище ЕС с цел стимулиране на висококачествена и устойчива заетост, гарантиране на адекватна и достойна социална закрила, борба със социалното изключване и бедността и подобряване на условията на труд. EaSI се управлява директно от Европейската комисия. В нея са обединени три програми на ЕС, изпълнявани поотделно в периода между 2007 г. и 2013 г.:Програмата на общността за заетост и социална солидарност „ПРОГРЕС“,Европейския портал за професионална мобилност (EURES) и Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“.

Цели:

  • Укрепване на ангажираността с целите на ЕС и координиране на действията на равнище ЕС и на национално равнище в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването.
  • Подкрепа за разработването на подходящи системи за социална закрила и политики за трудовия пазар.
  • Модернизиране на законодателството на ЕС и гарантиране на неговото ефективно прилагане.
  • Насърчаване на географската мобилност и увеличаване на възможностите за заетост, като се развива един отворен трудов пазар.
  • Повишаване на наличието и достъпността на микрофинансиране за уязвими групи и микропредприятия и засилване на достъпа до финансиране за социални предприятия.

Покани за кандидатстване с предложения: