Обща покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2016г.

Публикувана е Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2016 година. Основните промени включват:

 • Нови възможности за професионално обучение и учебна мобилност (възможност за организации да кандидатстват за проекти за мобилност във и извън рамките на хартата за професионално образование и обучение)
 • По-целенасочени стратегически партньорства (по-ясно разграничаване между проекти, подкрепящи иновации, и проекти, подкрепящи обмена на добри практики).
 • Преразгледан формат на секторните съюзи на уменията: две направления, подкрепящи определянето на нуждите и планирането и предоставянето на професионално образование и обучение (ПОО)
 • Нови възможности в спорта: малки партньорства за сътрудничество.

В цялото ръководство се обръща особено внимание на насърчаването на проекти, които подкрепят социалното приобщаване (особено на бежанци и мигранти), както и на предотвратяването на радикализацията.

Допустими кандидати:

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Допустими действия:

 • Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани
  • Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта
  • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“
  • Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба
 • Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
  • Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта
  • Алианси на познанията
  • Секторни алианси на уменията
  • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование
  • Изграждане на капацитет в областта на младежта
 • Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката
  • Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта
 • Дейности „Жан Моне“
  • Катедри „Жан Моне“
  • Модули „Жан Моне“
  • Центрове за високи постижения „Жан Моне“
  • Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения
  • Мрежи „Жан Моне“
  • Проекти „Жан Моне“
 • Спорт
  • Партньорства за сътрудничество
  • Малки партньорства за сътрудничество
  • Европейски спортни събития с нестопанска цел

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

NGObg cooperation pic