Списък на легитимните институции, имащи право да кандидатстват в сектор „Училищно образование“ на Програма „Еразъм+“ през 2017г.

Списък на легитимните институции, имащи право да кандидатстват в сектор „Училищно образование“ на Програма „Еразъм+“ за 2017г.

Ключова дейност 1 „Мобилност”:

  • Детски градини – държавни, общински или частни;
  • Училища – държавни, общински, частни или духовни;
  • Центрове за подкрепа за личностно развитие;
  • Специализирани обслужващи звена;
  •  Регионални управления по образованието (като координатори на консорциум).

Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ – „Стратегически партньорства“, включващи само училища“:

  • Училища – държавни, общински, частни или духовни;
  •  Детски градини – държавни, общински, частни;
  •  Специализирани обслужващи звена
  • Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, Държавен логопедичен център, Национален дворец на децата.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ