Конкурс за финансиране „Малки проекти: събития и общностно участие“, за Пловдив – Европейска столица на културата 2019

Красивият Пловдив през 2019 г. ще бъде Европейска столица на културата. Включете се в конкурса за финансиране на проектни предложения.

място на провеждане Място: гр. Пловдив

период на провеждане  Период на реализация на проектите: септември 2018 г. – декември 2019 г.

Организатор: Пловдив – Европейска столица на културата 2019 

Организации от страната и чужбина могат да кандидатстват по отворена покана „Малки проекти: Събития и общностно участие“, целяща да подпомогне осъществяването на малки проекти, да стимулира общностното участие, разширяване на публиките и развиване на културни дейности по квартали и алтернативни пространства в град Пловдив.

Основен акцент са трите водещи проекта от програмата на „Пловдив 2019“:

  • кирилизация – популяризиране на уникални български приноси към разнообразието на европейската култура;
  • махала – работа с ромската общност по кварталите на град Пловдив;
  • река Марица и о. Адата – намеси в градско пространство и проекти с екологична насоченост.

Желаещите да участват ще имат възможност да подават и предложения, които не са тематично свързани с посочените акценти, но отговарят на основните цели и приоритети на предварителната ни програма.

 Изисквания за кандидатстване:

  • български и/или чуждестранни пълнолетни физически лица, занаятчии или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени);
  • български и/или чуждестранни юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон. За чуждестранните юридически лица се прилага документ, удостоверяващ регистрацията им и актуалното състояние съгласно закона в държавата, в която са учредени;
  • юридически лица, създадени със закон или с акт на изпълнителната власт;
  • кооперации по Закона за кооперациите;
  • граждански дружества по Закона за задълженията и договорите.

 Размер на финансирането: Отворената покана за малки проекти е с общ бюджет от 400 000 лева и с облекчени условия за кандидатстване и реализация на проектите. Максималната сума, която може да получи един проект, е до 10 000 лева при собствен принос от страна на кандидата 30 %, който може да бъде и нефинансов.

 За да кандидатствате, следвайте инструкциите на сайта

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 06 април 2018 г.

Повече информация може да намерите тук.

  За контакт: smallprojects@plovdiv2019.eu

 Източник: Пловдив – Европейска столица на културата 2019