Национален фонд Култура – конкурс по програма „Културно наследство“

Национален фонд „Култура“ обявява конкурс по програма „Културно наследство“ в два модула: „Културно наследство“ и „Културен туризъм“

период на провеждане  Проектите следва да са реализирани в период от дванадесет месеца от датата на подписване на договора и не по-късно от 31.05.2019г.

 Финансираща институция: Национален фонд „Култура“

 Изисквания за кандидатстване:

Модул „Културно наследство“ цели опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп до културно наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание.

Допустими кандидати:

 • български културни организации

Недопустими кандидати:

 • Юридически лица, обявени в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • Лица и организации с неизпълнени договорни задължения към Национален фонд „Култура“;
 • Лица и организации с повече от един проект в конкурсна сесия на НФК;
 • Кандидати с липсващи или неверни данни;
 • Лица и организации, дарители на НФК;
 • Лица и организации, които са санкционирани по реда на чл. 37 от Закона за закрила и развитие на културата;
 • Служители на НФК и членове на експертната комисия по чл. 7 от Наредба № Н-5 от 27-ми юни 2007г. За условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“.

Допустими дейности:

 • Всички видове събития и дейности, чрез които може да бъде представено или популяризирано културното наследство: изложби, работилници, фестивали, резиденции, пърформанси, дискусии, лекции, беседи, прожекции, инсталации, мултимедийни интеракции с публични пространства, образователни дейности и други дейности, свързани с проекта, които не нарушават условията;
 • Проучвателни дейности: документални и теренни проучвания, документиране и анализ, експертни консултации;
 • Дейности по създаване на дигитално съдържание;
 • Други дейности, обвързани с целите на проекта и програмата, които не са отбелязани като недопустими в настоящите условия.

 

Модул „Културен туризъм“ цели популяризиране на културното наследство на България чрез културен туризъм и развиване на капацитета на културните организации чрез изграждане на мултисекторни сътрудничества и устойчиви практики.

Допустими кандидати:

 • български културни организации

Недопустими кандидати:

 • Юридически лица, обявени в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • Лица и организации с неизпълнени договорни задължения към Национален фонд „Култура“;
 • Лица и организации с повече от един проект в конкурсна сесия на НФК;
 • Кандидати с липсващи или неверни данни;
 • Лица и организации, дарители на НФК;
 • Лица и организации, които са санкционирани по реда на чл. 37 от Закона за закрила и развитие на културата;
 • Служители на НФК и членове на експертната комисия по чл. 7 от Наредба № Н-5 от 27-ми юни 2007г. За условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“.

Допустими дейности:

 • Туроператорски дейности;
 • Всички видове събития и дейности, чрез които може да бъде представено или популяризирано културното наследство: изложби, работилници, фестивали, резиденции, пърформанси, дискусии, лекции, беседи, прожекции, инсталации, мултимедийни интеракции с публични пространства и други дейности, свързани с проекта, които не нарушават условията;
 • Пътувания и проучвателни дейности, обвързани с планирането и осъществяването на проекта;
 • Издаване на пътеводители или създаване на такива във видео или аудио формат;
 • Дейности по създаване на дигитално съдържание;
 • Реклама и промотиране на туристическия продукт;
 • Други дейности, обвързани с целите на проекта и програмата, които не са отбелязани като недопустими в настоящите условия.

 Размер на финансирането: 10 000 лв максимално финансиране на проект.

  За да кандидатствате: Проекти за участие в конкурса ще се приемат след задължителна регистрация чрез системата за онлайн кандидатстване в посочените активни периоди за кандидатстване или чрез депозиранена място в приемното време на НФК –вторник, сряда и четвъртък между 11:00 и 15:00 ч.,в стая 711 и 713 в Министерство на културата – гр. София, бул. „Ал.Стамболийски“ №17.Документите се депозират лично или от упълномощен представител в един екземпляр на електронен носител (диск/флашка).

краен срок за кандидатстване Период за кандидатстване:  19 февруари – 26 април 2018 г.

 Повече информация може да намерите тук.

  office@ncf.bg

 02/ 981 08 13, 02/ 9 400 842

 Източник: Национален фонд „Култура“