Покана за представяне на предложения в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020 г.)

Поканата е за отпускане на финансова помощ за конкретни действия под формата на безвъзмездни средства за проекти.

 Финансираща институция: Европейска комисия

Програмата за здравето цели да подобри здравето в Европа, като насърчава сътрудничеството между държавите членки за подобряване на политиките в областта на здравето, които са в полза на гражданите. Програмата има за цел да подпомага и допълва инициативите на държавите членки в областта на здравето.

Общи принципи:

 • правило за съфинансиране: трябва да имате собствени финансови ресурси или финансови ресурси на трети страни като принос за разходите по проекта;
 • правило за недопускане на печалба: безвъзмездните средства не могат да имат за цел или резултат създаването на печалба за вашата организация;
 • правило без обратна сила: можете да получите съфинансиране само за разходите, направени след началната дата на проекта, определена в споразумението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • правило за недопускане на натрупване: всяка дейност може да води до отпускането само на една сума безвъзмездни средства за един бенефициер (не може да ви бъде платено два пъти за едни и същи разходи).

Всички проекти следва:

 • да осигуряват висока добавена стойност на равнище ЕС;
 • да включват най-малко трима партньори (отделни юридически лица) от различни държави;
 • да бъдат новаторски; и
 • да продължават по принцип не повече от три години.

 Изисквания за кандидатстване:

Безвъзмездни средства могат да бъдат отпускани на организации, учредени в съответствие с действащото право, включително публични органи и субекти от публичния сектор, по-специално научноизследователски и здравни институции, университети, висши училища и неправителствени организации. Те могат да представят предложение за проект като координатор или да участват като друг бенефициер.

За да бъде бенефициер на безвъзмездна финансова помощ по проект на ЕС, организацията трябва да бъде учредена в съответствие с действащото право, както следва:

 • в Европейския съюз (в една от 28-те държави членки)
 • в Исландия и Норвегия
 • в Програмата за здравето могат да участват трети държави, ако са изпълнени необходимите условия, посочени в поканата за предложения за проекти.

 Размер на финансирането: Проектите в рамките на поканата могат да получат до 60 или 80% съфинансиране на допустимите разходи.

 Предложенията могат да се подават само по електронен път чрез електронната система на портала за участниците в изследователската и иновационната дейност на ЕС.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 26 април 2018 г.

 Повече информация може да намерите тук.

  За контакт: CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu

 Източник