Фондация BCause набира проекти по програмата „Мтел еко грант“

Приоритет ще бъдат проектите за опазването на околната среда и биоразнообразието, в които участват деца и младежи

 Финансираща институция: Mtel

 Изисквания за кандидатстване:

За целите на тази програма под „организация“ се разбират всички видове кандидати:

 • Учебни заведения, както и еко-клубове и неформални ученически обединения. Препоръчително, но незадължително в партьнорство с регистрирана организация от описаните по-долу;
 • Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза;
 • Читалища, регистрирани по Закона за читалищата и ЗЮЛНЦ;
 • Училищни настоятелства

Кой НЕ може да кандидатства:

 • Общини, общински и държавни организации;
 • Физически лица;
 • Стопански организации;
 • Професионални, спортни и синдикални организации;
 • Организации с тесни политически, религиозни или идеологически цели.

През настоящето издание на програмата се въвежда и нов задължителен елемент – всеки един от кандидатите трябва да включва новите комуникационни технологии за търсене, използване или обмен на съдържание в съответните тематични области. Това може да става чрез ползване и създаване на мобилни приложения, информационни източници, сайтове и др.

Проектите преминават през селекция на три етапа.

 • При първият, кандидатурите се разглеждат от програмния екип на Фондация BCause дали спазват основните изисквания на конкурса.
 • Вторият етап включва подробна оценка и класиране на програмите от екипа на фондацията, на база спрямо колко те допринасят за програмата и околната среда.
 • В рамките на третия етап жури с участието на представители на неправителствени организации, медии и общественици разглежда проектите и взима окончателното решение кои от тях ще получат финансиране. Те се оценяват на база на това до колко ще допринесат за популяризиране на опазването на околната среда сред младото поколение, ефективност на използваните средства и капацитет за изпълнението им от кандидастващата организация.

 Размер на финансирането: до 8000 лв. на проект

 За да кандидатствате:  Проектите се подават само в електронен вид на адрес lucy@bcause.bg

Изискуемите документи са

 1. Формуляр за кандидатстване
 2. Бюджет на предложения проект (в Excel формат)
 3. Подробна обосновка на бюджета в Word формат (до 2 страници)

+ допълнителни приложения в зависимост от юридическия статус на кандидатстващата организация, информация за които можете да откриете тук

Важно! Спазвайте ограничението едно електронно съобщение да е не по-голямо от 10 MB!

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 април 2018 г.

 lucy@bcause.bg

  Тел./факс: 02/987 1574, 981 1901, 988 0080; 0884-645 206 – Людмила Атанасова, Фондация BCause

 Източник