Покана за подаване на проектни предложения по КД2 – „Стратегически партньорства за подкрепа на иновации“ в областта на младежта

По настоящата Покана за подаване на предложения в областта на младежта ще се отпуска финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“.

Проектните предложения, финансирани по Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства за подкрепа на иновации“ в областта на младежта, следва да се фокусират върху разработване на интелектуални продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Кандидатите в този тип Стратегически партньорства имат възможност да кандидатстват по всички бюджетни пера, валидни за дейността

краен срок за кандидатстване Краен срок за подаване на предложенията:

 • За електронно подаване на документите – 26 април 2018 г. (до 13:00ч. българско време)
 • За документите, подавани на хартиен носител – датата на пощенското клеймо трябва да бъде до 26.04.2018г., включително.

Стратегическите партньорства в областта на младежта следва да стартират в периода между 1 септември и 31 декември 2018г. и могат да бъдат с продължителност между 6 и 36 месеца.

 Финансираща институция: Европейска комисия

Максималното допустимо финансиране за проекти по дейност „Стратегически партньорства“ възлиза на 150 000 евро на година.

 Кой може да кандидатства:

Всяка организация/неформална младежка група, установена в програмна държава. Тази организация кандидатства от името на всички партньорски организации, участващи в проекта.
Стратегическите партньорства в областта на младежта трябва да включват най- малко две организации или неформални младежки групи от две различни програмни държави. Няма ограничение в максималния брой партньори, но се отпуска финансиране за управление и изпълнение на проекта на най-много десет организации. Всички участващи организации трябва да бъдат идентифицирани на етапа на кандидатстване. Броят на партньорските организации и финансирането могат да варират в зависимост от целите и дейностите на проекта.
Проектното предложение се подава към Националната агенция на страната, в която е установена кандидатстващата организация.

 За да кандидатствате следвайте следните стъпки:

 1. Регистрация в портала за участници по Еразъм плюс (Организации, които вече имат регистрация в портала, не е необходимо да се регистрират отново. Необходимо е да се запазят потребителското име и парола, тъй като те могат да бъдат използвани и в останалите години на Програмата). Веднъж регистрирала се, всяка кандидатстваща организация трябва да се увери, че е приложила всички изискуеми актуални документи, а именно:
  – Актуална финансова идентификация;
  – Бланка за правен статут на организацията;
  – Съдебно решение или друг учредителен акт на организацията
 2. Попълване електронен формуляр. Към електронния формуляр и хартиеното му копие се прилагат и следните документи:
  – Клетвена декларация
  – Работна програма на дейностите по проекта
  – Мандатни писма
  – Декларация за липса на задължения
  – Нотариално заверено пълномощно (само за неформални групи)
 3. Подаване на формуляра за кандидатстване и съпътстващите го документи на хартиен носител по пощата. Проектното предложение и всички съпътстващи го документи следва да бъдат подредени в папка, по реда на тяхното изреждане в описа. Всички документи се подписват (със син химикал) от лицето, официално представляващо организацията, подпечатват се и се подават на адрес:

        Център за развитие на човешките ресурси
        ул. „Граф Игнатиев“ 15, ет. 3
        1000 София
        Ключова дейност 2, сектор „Младеж“

Папката с документи следва да бъде изпратена с препоръчана поща/куриер с обратна разписка, с която да бъде потвърдено получаването ѝ в ЦРЧР. Подаването на формуляра за кандидатстване и съпътстващите го документи се извършва електронно, посредством механизмите, предвидени в самата електронна форма, както и на хартиен носител (принтиран двустранно) в оказания срок. Електронното подаване на проектното предложение е задължително условие за регистриране на кандидатурата в системите на Европейската комисия и за участие в селекционната процедура.

Повече информация за процедурата за кандидатстване, нужните документи и оценяването на проектните предложения може да откриете тук.

 За контакти: Елена Борисова, главен експерт, отдел „Младежки дейности“ – eborisova@hrdc.bg

 02/ 915 50 22

 Източник: Център за развитие на човешките ресурси

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.