Покана за подаване на проектни предложения по КД 1 – Проекти за „Мобилност на младежи и младежки работници“

По настоящата Покана за подаване на предложения по дейност „Мобилност” в областта на младежта ще се отпуска финансова подкрепа за проекти за мобилност на младежи и младежки работници под формата на Младежки обмени, Доброволчески проекти и Мобилност на младежки работници.

В процеса не селекция на проекти през 2018 година ще поставен акцент върху:

 • Включването на маргинализирани младежи, насърчаването на разнообразието, междукултулния и междурелигиозния диалог, споделените ценности на свобода, толерантност и уважение на човешките права, както и върху проекти, подобряващи медийната грамотност, критичното мислене и чувството за инициативност при младите хора;
 • Придобиването от младите хора на компетенции и методи, необходими за предаване
  на общите фундаментални обществени ценности, и в частност от трудните за
  достигане млади хора с цел предотвратяване на радикализацията.

краен срок за кандидатстване Краен срок за подаване на предложенията:

 • За електронно подаване на документите – 26 април 2018 г. (до 13:00ч. българско време)
 • За документите, подавани на хартиен носител – датата на пощенското клеймо трябва да бъде до 26.04.2018г., включително.

Проектите по дейност „Мобилност”, сектор „Младеж“ следва да стартират в периода между 1 август и 31 декември 2018г. и могат да бъдат с продължителност между 3 и 24 месеца.

 

 Финансираща институция: Европейска комисия

 Потенциалните бенефициенти по дейност „Мобилност”, сектор „Младеж“, съгласно Ръководството по Програма „Еразъм+“, могат да бъдат:

 • Организации с нестопанска цел; асоциации; неправителствени организации;
 • Европейски младежки неправителствени организации;
 • Социални предприятия;
 • Публични органи на местно ниво;
 • Група от млади хора, които са активни в младежката работа, но не са част от младежка организация (неформална група от млади хора);
 • Публични органи на регионално или национално ниво;
 • Асоциации на региони;
 • Европейски групи за териториално сътрудничество;
 • Организации със стопанска цел, активни в сферата на корпоративната социална
  отговорност.

Дейностите за мобилност са транснационални и включват минимум две участващи организации (изпращаща и приемаща) от различни държави. Ако проектът предвижда само една дейност, координаторът играе роля и на изпращаща или приемаща организация, освен ако проектът не е доброволчески дейности. Ако проектът предвижда повече от една дейност, координаторът може да – но не задължително трябва да – играе ролята и на изпращаща или приемаща организация. Във всички случаи, координаторът не може да бъде организация от Партнираща държава в съседство на ЕС.

 За да кандидатствате следвайте следните стъпки:

 1. Регистрация в портала за участници по Еразъм плюс (Организации, които вече имат регистрация в портала, не е необходимо да се регистрират отново. Необходимо е да се запазят потребителското име и парола, тъй като те могат да бъдат използвани и в останалите години на Програмата.).Веднъж регистрирала се, всяка кандидатстваща организация трябва да се увери, че е приложила всички изискуеми актуални документи, а именно:
  – Актуална финансова идентификация;
  – Бланка за правен статут на организацията;
  – Съдебно решение или друг учредителен акт на организацията
 2. Попълване електронен формуляр. Към електронния формуляр и хартиеното му копие се прилагат и следните документи:
  – Клетвена декларация
  – Работна програма на дейностите по проекта
  – Мандатни писма
  – Декларация за липса на задължения
  – Нотариално заверено пълномощно (само за неформални групи)
 3. Подаване на формуляра за кандидатстване и съпътстващите го документи на хартиен носител по пощата. Проектното предложение и всички съпътстващи го документи следва да бъдат подредени в папка, по реда на тяхното изреждане в описа. Всички документи се подписват (със син химикал) от лицето, официално представляващо организацията, подпечатват се и се подават на адрес:

        Център за развитие на човешките ресурси
        ул. „Граф Игнатиев“ 15, ет. 3
        1000 София
        Ключова дейност 1, сектор „Младеж“

Папката с документи следва да бъде изпратена с препоръчана поща/куриер с обратна разписка, с която да бъде потвърдено получаването ѝ в ЦРЧР.

Подаването на формуляра за кандидатстване и съпътстващите го документи се извършва електронно, посредством механизмите, предвидени в самата електронна форма, както и на хартиен носител (принтиран двустранно) в оказания срок. Електронното подаване на проектното предложение е задължително условие за регистриране на кандидатурата в системите на Европейската комисия и за участие в селекционната процедура.

Повече информация за процедурата за кандидатстване, нужните документи и оценяването на проектните предложения може да откриете тук.

 За контакт: Милена Караангова, главен експерт, отдел „Младежки дейности“ – mkaraangova@hrdc.bg

 02/ 915 50 24

 Източник: Център за развитие на човешките ресурси

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.