Покана за подаване на проектни предложения по КД3 – „Структурен диалог – срещи между млади хора и отговорните за младежката политика“

Структурният диалог насърчава активното участие на млади хора в демократичния живот, както и в дебатите по въпроси, свързани с теми и приоритети, определени от тази дейност и от обновената политическа рамка в сферата на младежта.

Проектните предложения по дейността следва да се фокусират върху:

 • Национални срещи и международни семинари, предоставящи възможност за обмен на информация, дебати и активно участие на младите хора в диалог с лица, отговорни за формиране на политиките, по въпросите на структурния диалог и Стратегията на ЕС за младежта;
 • Национални срещи и международни семинари, които да подготвят официалните младежки конференции, организирани през всеки семестър от страните членки, председателстващи Европейския съюз;
 • Събития, които насърчават дебатите и обмена на информация по теми, касаещи младежките политики и свързани с дейностите, организирани по време на Европейската младежка седмица;
 • Консултации с млади хора с цел установяване на техните нужди, свързани с участието в демократичния живот (онлайн консултации, анкети, сондажи, и др.);
 • Срещи и семинари, информационни събития или дебати между млади хора и лица, отговорни за формиране на политиките, или експерти в областта на младежта по темите на участието в демократичния живот;
 • Събития, симулиращи функционирането на демократичните институции и ролята на лицата, отговорни за формиране на политиките в рамките на тези институции

краен срок за кандидатстване Краен срок за подаване на предложенията:

 • За електронно подаване на документите – 26 април 2018 г. (до 13:00ч. българско време)
 • За документите, подавани на хартиен носител – датата на пощенското клеймо трябва да бъде до 26.04.2018г., включително.

Проектите по дейност „Структурен диалог – срещи между млади хора и отговорните за младежката политика“ следва да стартират в периода между 1 август и 31 декември 2018г. и могат да бъдат с продължителност между 3 и 24 месеца. 

Минимум 30 млади участници трябва да бъдат включени в проекта.

 Финансираща институция: Европейска комисия

Максималното допустимо финансиране за проекти по дейност „Структурен диалог“ възлиза на 50 000 евро

 Кой може да кандидатства:

Организации с нестопанска цел, асоциации, НПО, европейски младежки НПО, публични институции на местно или регионално ниво, установени в програмна държава.
В случай на кандидатура, включваща две или повече организации, кандидатстващата организация подава проектното предложение от името на всички партньорски организации, участващи в проекта.
Проектното предложение се подава към Националната агенция на страната, в която е установена кандидатстващата организация.

Участващите организации следва да бъдат регистрирани или в програмна страна, или в съседна на ЕС партньорска страна (виж секция „Легитимни държави“ в Част А от Ръководството по Програма „Еразъм+“). Организациите от легитимните партньорски страни могат да вземат участие в проекта единствено като партньор (не могат да бъдат кандидатстваща организация).

 За да кандидатствате следвайте следните стъпки:

 1. Регистрация в портала за участници по Еразъм плюс (Организации, които вече имат регистрация в портала, не е необходимо да се регистрират отново. Необходимо е да се запазят потребителското име и парола, тъй като те могат да бъдат използвани и в останалите години на Програмата.).Веднъж регистрирала се, всяка кандидатстваща организация трябва да се увери, че е приложила всички изискуеми актуални документи, а именно:
  – Актуална финансова идентификация;
  – Бланка за правен статут на организацията;
  – Съдебно решение или друг учредителен акт на организацията
 2. Попълване електронен формуляр. Към електронния формуляр и хартиеното му копие се прилагат и следните документи:
  – Клетвена декларация
  – Работна програма на дейностите по проекта
  – Мандатни писма (само при наличие на партньорски организации)
  – Декларация за липса на задължения
  – Нотариално заверено пълномощно (само за неформални групи)
 3. Подаване на формуляра за кандидатстване и съпътстващите го документи на хартиен носител по пощата. Проектното предложение и всички съпътстващи го документи следва да бъдат подредени в папка, по реда на тяхното изреждане в описа. Всички документи се подписват (със син химикал) от лицето, официално представляващо организацията, подпечатват се и се подават на адрес:

        Център за развитие на човешките ресурси
        ул. „Граф Игнатиев“ 15, ет. 3
        1000 София
        Ключова дейност 3, „Структурен диалог“

Папката с документи следва да бъде изпратена с препоръчана поща/куриер с обратна разписка, с която да бъде потвърдено получаването ѝ в ЦРЧР.

Подаването на формуляра за кандидатстване и съпътстващите го документи се извършва електронно, посредством механизмите, предвидени в самата електронна форма, както и на хартиен носител (принтиран двустранно) в оказания срок. Електронното подаване на проектното предложение е задължително условие за регистриране на кандидатурата в системите на Европейската комисия и за участие в селекционната процедура.

Повече информация за процедурата за кандидатстване, нужните документи и оценяването на проектните предложения може да откриете тук.

 За контакт: Елена Борисова, главен експерт, отдел „Младежки дейности“ – eborisova@hrdc.bg

 02/ 915 50 22

 Източник: Център за развитие на човешките ресурси

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.