Старатира приема на проектни предложения по програма BG05M9OP001-4.003 Транснационални партньорства

Процедурата BG05M9OP001-4.003 Транснационални партньорства цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

краен срок за кандидатстване Период за кандидатстване: 28 февруари 2018г. до 17:30 ч. на 11 май 2018г.

 Финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси

 Кой може да кандидатства:

 • Образователни и обучителни организации и институции;
 • МТСП;
 • Агенция по заетостта;
 • Агенция за хората с увреждания;
 • Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи;
 • самостоятелно заети лица;
 • центрове за информация и професионално ориентиране;
 • центрове за развитие на предприемачеството;
 • общини и райони на общини;
 • сдружения от работодатели (клъстери), социални партньори;
 • неправителствени организации.

Задължително е партньорството с организация/институция от минимум още една държава-членка на ЕС, като проектите може да включват и партньори от България, различни от кандидата.

 Размер на безвъзмездното финансиране:

 • Минимален размер на помощта: 50 000 лв.
 • Максимален размер на помощта: 200 000 лв
 • Процент на финансиране: 100%

Допустими дейности и разходи

 • Дейности/разходи за информация и комуникация – задължителна
 • Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели – задължителна
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни – задължителна
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи – задължителна
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), различни от описаните по-горе дейности за информация и комуникация – задължителна
 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки;
 • Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване);

attachment-1 Пълният комплект документи и условия за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: esf.bg и eumis2020.government.bg.

 Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с квалифициран електронен подпис като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – eumis2020.government.bg.

 Източник: Европейски Социален Фонд

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проекти. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.