Покана за представяне на предложения — Спортът като средство за интеграция и социално включване на бежанците

Настоящата покана има за цел да подпомогне местни спортни проекти, насочени към интеграцията на бежанците. Проектите трябва да включат местни спортни организации и да съсредоточат ресурсите върху дейности, в които участие вземат както жени, така и мъже и да включват бежанци в смесени спортни дейности, особено за лицата в ранна възраст (до 30 години).

 Финансираща институция: Европейска комисия

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 07 юни 2018 г. (12:00 на обяд брюкселско време)

период на провеждане Период на реализация на проектите:

  • Дейностите не може да започват преди 1.1.2019 г.;
  • Дейностите трябва да приключат до 31.12.2019 г.

Заявленията за проекти, планирани да продължат отвъд срока, посочен в настоящата покана за представяне на предложения, няма да бъдат приемани.

 Изисквания към кандидатите:

  • Да бъдат обществена или частна организация с юридическа правосубектност, която е активна в областта на спорта и организирането на спортни дейности. Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездни средства по силата на настоящата покана;
  • Да имат седалище, регистрирано в една от 28 -те държави — членки на ЕС.
  • Допустими са само кандидатури от юридически лица, установени в държавите — членки на ЕС.

Предложените дейности трябва да съсредоточат ресурсите върху проекти в областта на спорта, в които участват жени и мъже. Дейностите трябва да бъдат заложени в рамката на общите европейски ценности при зачитане на тези основни принципи, и по-специално толерантността, равенството между половете и недискриминацията. Неизчерпателен списък на основните дейности, допустими за финансиране съгласно настоящата покана за представяне на предложения, е посочен по-долу:

  • Спортни дейности, насочени към насърчаване на участието на бежанци
  • Разработване, определяне, насърчаване и обмен на дейности и добри практики относно участието на бежанците в спортни дейности с ясната цел за тяхната интеграция в приемните общества.

 Размер на финансирането: Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до максимален процент на съфинансиране от 80 % от допустимите разходи. Максималният размер на безвъзмездните средства ще бъде 60 000 евро. Комисията очаква да финансира приблизително 25 предложения.

 За да кандидатствате е нужно да попълните апликационна форма на следния адрес, като преди това е нужно да имат EU Login акаунт (системата за идентификация на Европейската комисия) и да сте се регистрирали в порталът за участници.

 Повече информация може да откриете тук

 За контакт: EAC-SPORT@ec.europa.eu

 Източник

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.