БФЖ обявява конкурс за подкрепа на проекти за овластяване на момичета и млади жени

Конкурсът е част и от стратегията на Фонда за постигане на стратегическите му цели – овластяване на жени и момичета, развитие на силно женско движение и на социална филантропия в България.

Допустими за финансиране са широк спектър от дейности, като водещият им принцип трябва да е овластяването на момичета и млади жени. Препоръчително е целите и дейностите, заложени в проектите, да не третират целевата група като пасивни бенефициенти, а като активни двигатели на социалната промяна.

 Финансиращи институции: Български фонд за жените и Global fund for women

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 8 юли 2018 г.

 Изисквания за кандидатстване:

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза.

С предимство ще бъдат разглеждани кандидатури на:

  • организации, работещи в сферата на женските права;
  • организации, работещи за преодоляване на множествената дискриминация (ЛБТ, ромски организации, организации на хора с увреждания и др. под.);
  • организации, управлявани от жени, или в чийто лидерски състав има над 50 % жени на позиции, отговорни за взимането на решения;
  • организации, чиято дейност се осъществява извън София;
  • новосъздадени организации и такива, чиято дейност се осъществява от по-малко от година;
  • организации, чийто годишен бюджет е в размер по-малък от 50 000 лева.

Всички проекти трябва да популяризират дейността на Български фонд за жените. Те ще бъдат оценявани от Настоятелството, екипа на БФЖ и от външни експерти, представители на бизнеса и неправителствения сектор, които ще бъдат обявени при публикуване на резултатите.

 Размер на финансирането: до 3000 лв на проект

attachment-1 Изискваните документи за кандидатстване са:

  1. Формуляр за кандидатстване – БФЖ. Формулярът трябва да бъде изпратен в Word формат.
  2. Декларация за достоверност. Декларацията трябва да бъде изпратена заедно с Формуляра за кандидатстване, с подпис и печат на законния представител на кандидатстващата организация.

 Документите се изпращат на ел. поща: office@bgfundforwomen.org.  Заглавие (subject) на имейла: Конкурс за млади жени и момичета

 За допълнителна информация и въпроси, пишете на office@bgfundforwomen.org.

 Източник: Български фонд за жените

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.