Община Лясковец: Стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи – сесия 2018

Целта на финансовата подкрепа от Фонда е да реализира ползи и въздействия от прилагането на подходи и практики с участието на общността при решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността.

Приоритетна област на първата сесия на Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец, община Лясковец за 2018 г.: „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот”. Тя е насочена към насърчаване участието на общността при решаването на местни проблеми, прилагане на общностни иновации и подобряване на средата и качеството на живот на общността.

място на провеждане Място: Инициативите могат да се реализират в едно или повече населени места на територията на община Лясковец.

 Финансиращи институции Платформа АГОРА и Община Лясковец

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: до 17:00 часа на 06 юли 2018 г.

период на провеждане Срок за изпълнение на инициативите: Инициативите следва да бъдат с продължителност от 2 до 4 месеца, считано от датата на подписване на договора.

 Изисквания за кандидатстване: Кандидати могат да бъдат неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), читалища по реда на Закона за народните читалища (ЗНЧ), етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), осъществяващи дейността си на територията на Община Лясковец, които допринасят за развитие на местната общност.

Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство, ако партньорството е необходимо за постигане на целите на инициативата и ако води до повишаване на капацитета за изпълнение на инициативата.

Всеки кандидат може да подаде повече от едно предложение. В рамките на една покана може да бъде финансирано само едно предложение на един кандидат.

 Обща стойност на финансовата подкрепа за една инициатива: 3 000 лева

Осигуряването на собствено участие от страна на кандидата е препоръчително. Кандидатите могат да осигурят финансов/нефинансов принос за изпълнение на инициативите. Нефинансовият принос може да включва доброволен труд, материали, транспорт, експертиза и други, които могат да бъдат ясно остойностени във финансово изражение.

attachment-1 Изискуеми документи: Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да получите от интернет страницата на Община Лясковец или на интернет страницата на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” – www.mig-zaedno.eu.

 За да кандидатствате: Проектни предложения за финансова подкрепа на местна инициатива (в pdf и/или word формат) се изпращат по електронна поща на адреси: proekti@lyaskovets.net, както и на хартиен носител в сградата на Община Лясковец, стая 10.

 За контакт: Мария Петкова, Експерт на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”, тел. 0894 621 167, е-mail: maria2020@abv.bg; Йордан Николов, Главен специалист „Евроинтеграция“ в община Лясковец, e-mail: proekti@lyaskovets.net.

 Източник: Община Лясковец

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.