Покана за представяне на предложения — EAC/S15/2018 Обмен и мобилност в спорта

Общата цел на настоящото действие е да се предостави възможност на служителите на спортни организации (професионалното обкръжение на спортистите) да подобрят своите компетентности и квалификации, както и да придобият нови умения чрез мобилност с учебна цел, като прекарат известен период от време в чужда държава (във и извън ЕС).

 Финансираща институция: Европейска комисия

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 26 юли 2018 г. (12:00 часа на обяд брюкселско време)

период на провеждане Период на реализация на проектите: Минималната продължителност на проектите е 6 месеца. Дейностите не може да започват преди 1 януари 2019 г. или след 31 март 2019 г. Дейностите трябва също така да приключат до 31 декември 2020 г.

 

На мобилността с учебна цел следва да се гледа като на инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации.
В този контекст възможностите за мобилност с учебна цел следва да бъдат насочени към:
– треньорите и другите служители на спортни организации (включително доброволци), свързани с професионалния спорт;
– треньорите и другите служители на спортни организации (включително доброволци), свързани с масовия спорт;
Действието цели да окаже въздействие в две основни области:
– подобряване на теоретичните и практическите познания на спортния персонал;
– развитие на международно сътрудничество в областта на мобилността с учебна цел в спорта.
Международният аспект следва да бъде реализиран под формата на сътрудничество между поне 3 организации, установени в 3 различни държави — членки на ЕС (кандидатстващата организация и 2 други организации, установени в различни държави — членки на ЕС) и поне една организация, установена в държава извън ЕС в един от следните региони: Западните Балкани, държавите от Източното партньорство, Латинска Америка и Азия.

Действието ще се осъществи посредством 4 обособени позиции:

Обособена позиция 1: сътрудничество с държави от Западните Балкани
Обособена позиция 2: сътрудничество с държави от Източното партньорство
Обособена позиция 3: сътрудничество с държави от Латинска Америка
Обособена позиция 4: сътрудничество с държави от Азия

За всички обособени позиции кандидатстващите организации трябва да докажат установено сътрудничество/контакти с образувания, установени в поне 2 други държави — членки на ЕС, и в поне една държава от съответния регион.

 Изисквания за кандидатстване:

Допустими са само кандидатури от юридически лица, установени в държавите — членки на ЕС. Допустимите проекти трябва да бъдат представени от кандидати, които са обществена или частна организация с правосубектност, която развива дейност в областта на спорта и физическата активност и организира спортни и физически дейности.
Допустими са единствено дейности, включващи участници от поне 3 организации, установени в 3 различни държави — членки на ЕС, (кандидатстващата организация и 2 други организации, установени в различни държави — членки на ЕС) и поне една организация, установена в държава извън ЕС било от Западните Балкани, от Източното партньорство, от Латинска Америка, или от Азия.

 Размер на финансирането:  Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, е изчислен на 1 200 000 EUR. Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до максимален процент на съфинансиране от 80 % от допустимите разходи. Предвижда се финансирането на приблизително 5 проекта (най-малко един за всяка обособена позиция). Максималната сума на безвъзмездните средства, отпуснати на проект, ще бъде 240 000 EUR.

attachment-1 Изискваните документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес.

 За да кандидатствате първо е нужно да се регистрирате в системата на Европейската комисия и в портала за участници. След като тези две стъпки са изпълени се попълва онлайн формуляр за кандидатстване.

 Източник: Европейска комисия

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.