Покана за представяне на предложения – EAC/S14/2018 Насърчаване на европейските ценности чрез спортни инициативи на общинско равнище

Подготвителното действие предлага подкрепа на организации, които насърчават спортни инициативи на местно равнище с цел разпространение на положителните ценности на спорта.

Настоящото подготвително действие ще се осъществи в две обособени позиции:
– Общата цел на обособена позиция 1 е да се поощри изграждането на капацитет в подкрепа на организации, които насърчават общите ценности чрез развитието на спорта на общинско равнище в целия ЕС. организациите трябва да извършват дейности на територията на поне 10 общини, разположени в различни държави — членки на ЕС.
– Общата цел на обособена позиция 2 е да се подкрепи изграждането на мрежа от връзки и на дейности по взаимно споделяне на информация между общините в области, свързани със спорта. Кандидатстващите публични органи трябва да установят връзки с най-малко 9 публични субекти (т.е. градове/общини, местни/регионални публични органи, федерации/сдружения на местни органи или организации с нестопанска цел, представляващи местни органи). Кандидатстващият публичен орган и публичните субекти партньори трябва да бъдат установени в поне 3 различни държави — членки на ЕС

 Финансираща институция: Европейска комисия

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 26 юли 2018 г. (12:00 часа на обяд брюкселско време)

период на провеждане Период на реализация на проектите: Минималната продължителност на проектите е 6 месеца. Дейностите не може да започват преди 1 януари 2019 г. или след 31 март 2019 г. Дейностите трябва също така да приключат до 31 декември 2020 г.
 Изисквания за кандидатстване:

Допустими са само кандидатури от юридически лица, установени в държавите — членки на ЕС.
За обособена позиция 1: Да бъдат обществена или частна организация с правосубектност, която развива дейност в областта на спорта и физическата активност и организира спортни и физически дейности.
За обособена позиция 2: Да бъдат публичен орган на местно или на общинско равнище в една от 28-те държави — членки на ЕС.

 Размер на финансирането:  Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, е изчислен на 1 000 000 EUR. Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до максимален процент на съфинансиране от 80 % от допустимите разходи.
Максималната сума, която ще бъде отпусната по обособена позиция 1, е 300 000 EUR. Максималната сума на безвъзмездните средства, отпуснати на проект по обособена позиция 1, ще бъде 300 000 EUR. Комисията очаква да финансира приблизително 1 проект.
Максималната сума, която ще бъде отпусната по обособена позиция 2, е 700 000 EUR. Максималната сума на безвъзмездните средства, отпуснати на проект по обособена позиция 2, ще бъде 230 000 EUR. Комисията очаква да финансира приблизително 3 или 4 проекта.

attachment-1 Изискваните документи за кандидатстване са публикувани на следния адрес.

 За да кандидатствате първо е нужно да се регистрирате в системата на Европейската комисия и в портала за участници. След като тези две стъпки са изпълени се попълва онлайн формуляр за кандидатстване.

 Източник: Европейска комисия

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.