Конкурс на ЦОИДУЕМ за проекти за образователна интеграция – 2018

 Финансираща институция: Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30.07.2018 г. до 13.00 ч.

Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства обявява Конкурсна процедура 33.17-2018 за набиране на проектни предложения по следните приоритети:

Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 537 500 лева
Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

Приоритет 3: Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 125 000 лева
Максимална стойност на един проект – 10 000 лева

Допустими кандидатстващи институции: общини; регионални управления на образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

attachment-1 Документи: Насоки за кандидатстване, Приложение 1 Декларация за допустимост на Кандидата КП 33.17-2018, Приложение 2 Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г. Приложение 3 Декларация на Партньора КП 33.17-2018, Ръководство за работа на Кандидат-бенефициенти

За да кандидатствате: Проектни предложения се подават чрез Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към ЦОИДУЕМ на адрес coiduem.bg

 За контакт

 Източник

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.