Покана за проектни предложения „В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ“ на фондация „Пловдив 2019″

Фондация „Пловдив 2019“ обявява Отворена покана за проекти, които да бъдат включени “в последния момент“ в официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

 Финансираща институция: Фондация „Пловдив 2019“

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 октомври 2018 г.

период на провеждане Период на реализация на проектите: от октомври 2018 до декември 2019 г., с предвидено начало не по-рано от три месеца от датата на подаване на предложението.

 

Настоящата отворена покана се обявява в последните месеци преди окончателното оформяне на официалната програма за 2019 г. и е насочена към културни организации, независими куратори и артисти от България и чужбина, които да кандидатстват със съвременни и атрактивни идеи. Поканата цели да даде възможност за включване на нови проекти, които да допринесат за жанровото разнообразие на програмата.

Проектните предложения се разпределят в десет категории:

 • визуални изкуства
 • театър
 • танц
 • музика
 • литература
 • кино
 • изкуство в публично пространство
 • дигитални изкуства
 • дизайн и архитектура
 • образование и развитие на капацитет

Поканата е насочена към предложения за събития, дългосрочни и краткосрочни инициативи в тези категории и в пълния спектър на изява, която включва изложби, концерти, представления, пърформанси, всякакъв вид инсталации, интерактивни събития, намеси, работилници и др.

Кой може да кандидатства:

 • български и/или чуждестранни юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон.  За чуждестранните юридически лица се прилага документ, удостоверяващ регистрацията им и актуалното състояние или заверена актуална справка от агенцията по вписванията, съгласно закона в държавата, в която са учредени;
 • български и /или чуждестранни пълнолетни физически лица, занаятчии и/или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени);
 • кооперации по Закона за кооперациите;
 • граждански дружества по Закона за задълженията и договорите;
  държавни културни институти и други юридически лица, създадени с акт на държавен орган /университети, училища и пр./.

Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които:

 • са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
  се намират в ликвидация;
 • имат парични задължения към държавата или към Община Пловдив, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;
 • са в трудово-правниотношения с Фондация „Пловдив 2019“ и/или са членове на управленските й органи.

 Размер на финансирането: максимална субсидия на проект: 80 000 лв. Задължително условие е всеки от кандидатите по отворената покана да участва със собствен принос най-малко 30% от стойността на проекта с ДДС

attachment-1 Изискваните документи за кандидатстване са:

 • попълнен формуляр за участие (по образец) * на български език (кандидатите от чужбина подават формуляри и на английски език);
 • попълнена бюджетна табилца (по образец) * на български (кандидатите от чужбина подават формуляри и на английски език);
 • заверена актуална справка от агенцията по вписванията или удостоверение за актуално състояние на кандидатстващата организация – юридическо лице или копие на лична карта за физическите лица и копие на документ, удостоверяващ вписване в Регистър БУЛСТАТ /или аналогичен регистър в държавата, в която са установени/; *
 • декларация на кандидата (по образец); *
 • декларация за достоверност на информацията, авторство и съгласие (по образец); *
 • писма за потвърждение на партньорства с други организации, използване на сцени и техническо оборудване (по приложимост);
 • графични и видео материали, представящи проекта и кандидата – визуализации, скици, снимки и др. (по приложимост).

Документите, отбелязани с „*” са задължителни. Кандидатури с непълен набор от документи няма да бъдат разглеждани.

Пълният текст на поканата, както и всички документи, необходими за кандидатстването, може да намерите тук

 За да кандидатствате: пълният пакет документи трябва да се изпрати по електронен път, най-късно до 17:00 ч. на 15-то число на съответния месец, но не по-късно от 15 октомври 2018 г., на електронна поща: lastminute@plovdiv2019.eu, като текстови и таблични файлове, съгласно образците. Документите, обвързани с подпис на кандидата, се прилагат задължително и сканирани.

 За контакт: lastminute@plovdiv2019.eu

 Източник: Plovdiv 2019

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.