Европейски корпус за солидарност: отворен е процесът за кандидатстване

На 10 авг. 2018 г. официално бе даден старт и бе отворена програмата за подаване на проектни предложения към Европейския корпус за солидарност. ЕКС е новата програма, която придоби доброволческите дейности, които досега бяха известни под името Европейска доброволческа служба (ЕДС или EVS) и част от програма Еразъм+. Заделени са общо 44 милиона евро от бюджета на ЕС за избрани проекти, в които ще могат да участват млади хора от цяла Европа и извън нея. Това е първата от серия покани, които ще позволят на най-малко 100 000 младежи да участват в корпуса до края на 2020 г.

 Финансираща институция: Европейска комисия

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване:

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12.00 ч. (на обяд), брюкселско време.
Доброволчески партньорства – 16 октомври 2018 г.
Доброволчески проекти – 16 октомври 2018 г.
Доброволчески екипи във високоприоритетни области – 18 февруари 2019 г.
Стажове и работни места – 16 октомври 2018 г.
Проекти за солидарност – 16 октомври 2018 г.

 Изисквания за кандидатстване:

Поканата обхваща най-широкия досега спектър от проекти: освен дългосрочна индивидуална доброволческа дейност, стажове и работни места в областта на солидарността, ще бъдат допустими следните проекти:

  • Организациите ще могат да предлагат краткосрочни проекти (с продължителност между две седмици и два месеца) за екипи от доброволци. Организациите трябва първо да получат знак за качество, за който могат да кандидатстват по всяко време, като изпратят заявление до националната агенция по „Еразъм +“ или в някои случаи до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.
  • Не само публичните и частните организации, установени в държавите — членки на ЕС, могат да кандидатстват за финансиране. Младите хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, също ще могат да сформират групи от най-малко 5 участници и сами да създават дейности за солидарност, ръководени от младежи.
  • В някои проекти на Европейския корпус за солидарност в областта на доброволчеството могат да участват и организации извън ЕС — от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, бившата югославска република Македония и други държави партньори.

Кандидатствайте за следните действия:

  • Доброволчески проекти
  • Стажове и работни места
  • Проекти за солидарност
  • Партньорства за доброволчески дейности
  • Годишни партньорства за доброволчески дейности
  • Етикет за качество

Подробните условия на поканата за представяне на предложения, отправена днес, включително
приоритетите и указанията за подаване на заявления за всеки проект, могат да бъдат намерени в
ръководството за Европейския корпус за солидарност.

 

 Повече информация може да откриете тук:

Пълен текст и наръчник на програма ЕКС

Официален сайт на ЕКС

Портал за кандидати

Информация за организации

Национална агенция Център за развитие на човешките ресурси координираща ЕКС на национално ниво

 

 Източник

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.