Конкурс за участие в Годишна национална награда за социални иновации

Министерство на труда и социалната политика обявява конкурс за национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика).

 Финансираща институция: Министерство на труда и социалната политика

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 17:30 часа на 12 октомври 2018 г.

Основна цел на наградата е насърчаване развитието на социални иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество и повишаване видимостта и ролята на социалните предприятия. С нея ще бъдат удостоявани социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции и организации, които допринасят за развитието на социалната икономика в Република България чрез социални иновации.

За 2018 г. конкурсът се обявява за категориите:

  1. Социални иновации, свързани със заетост.
  2. Социални иновации, свързани със социално включване.
  3. Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги.

Ще бъдат връчени до три награди – първа, втора и трета (почетен плакет).

 Изисквания за кандидатстване: До участие се допускат физически лица, граждани на България и юридически лица, регистрирани в България.

attachment-1 Изискваните документи за кандидатстване са: Кандидатите представят следните документи (на български език):

  1. Формуляр за кандидатстване (по образец)
  2. Декларация (свободен текст), с която се удостоверява оригиналността на идеята.

 Предложенията се подават на следния ел. адрес: si_nagrada@mlsp.government.bg

 За контакт:

Теодора Тодорова, дирекция ЖРДПСИ, тел: 02 8119 547, е-mail: tdemireva@mlsp.government.bg 

Илия Гаралиев, дирекция ЖРДПСИ, тел: 02 8119 547, e-mail: i.garaliev@mlsp.government.bg

 

 Източник

 

ЗаФондовете не носи отговорност за избора на наградените организации. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.