Кампания за финансиране на проекти „Ти и Lidl за по-добър живот“

Краен срок за кандидатстване: 30 юни 2019 г.
Кандидатстване и пълни условия тук. Одобрените проекти ще получат финансиране до 10 000 лв., като те трябва да бъдат реализирани в период от една година.

Ти и Lidl за по-добър живот е най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България. Тя стартира през 2017 г. и цели да помага на хората в различните региони от страната да водят по-качествен живот, като подкрепя проекти в 4 тематични области: образование, култура и историческо наследство, здравословен начин на живот и околна среда.

По програмата могат да кандидатстват неправителствени организации в обществена полза (сдружения, фондации, читалища, училищни настоятелства и други организации с нестопанска цел) с проекти в 4 тематични области:

>> Образование – В областта образование инициативата цели да повиши образователното равнище на учениците, да намали броя на преждевременно напускащите училище, да повиши функционалната грамотност на учениците и да създаде възможности за учене през целия живот чрез инвестиции в учениците, учителите и родителите;

>> Култура и историческо наследство – Инициативата подкрепя и стимулира културни събития или значими за жителите на отделно населено място културни дейности, опазването и социализацията на културно-историческото наследство от местно значение, създаването на условия за развитие на творческите индустрии, както и стимулиране въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт;

>> Активен начин на живот – Инициативата подкрепя дейности, които развиват и стимулират практикуването на масов спорт в свободното време, като превенция на различни болести или зависимости, подобряване психичното и физическо здраве на децата и младежите;

>> Околна среда – Инициативата инвестира в дейности, насочени срещу замърсяването на въздуха, водата и почвата, както и намаляването на високите нива на шум и запазването на биологичното разнообразие в населените места и извън тях.

В периода 13 май – 10 юни 2019 г. Лидл България ще дарява по 3 стотинки на всеки касов бон за подкрепа на обществено значими проекти.

Повече информация може да намерите тук.