Конкурс за подкрепа на феминистки проекти

Организатор: Български фонд за жените

Максимално финансиране на проекти: 5 000 лева

Краен срок за кандидатстване: 9 юни 2019 г.

Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на феминистки проекти с общ бюджет от 50 000 лева. Размерът на максималното финансиране, което един проект може да получи, е 5 000 лева, а срокът за кандидатстване е 23:59 часа на 9 юни 2019 г.
Допустими за финансиране са широк спектър от дейности, като водещите им принципи трябва да са равнопоставеността, недискриминацията и овластяването на момичета и жени, особено представителки на уязвими и/или маргинализирани групи. Целите и дейностите на всеки проект трябва да демонстрират феминистки подход и ясно разбиране на проблема, който адресират, както и да са насочени към постигане на устойчива социална промяна.
Конкурсът има 7 тематични приоритета, като една организация може да избере само един приоритет, по който да кандидатства:
– Насърчаване и подкрепа на лидерството на момичетата и младите жени (16-30 г.);
– Повишаване на участието на жените в процесите на взимане на решения и в обществения живот;
– Икономическа независимост на жените;
– Сексуално-репродуктивни права и женско здраве;
– Промяна на законодателство / местни политики, насочени към постигане на равнопоставеност на половете;
– Създаване на комуникационни кампании, повишаващи чувствителността на обществото по темите феминизъм, пресеченост на социалните неравенства, равнопоставеност на половете, дискриминация, основана на пола;
– Създаване на феминистко знание (knowledge production) – изследвания, статии, преводи на текстове, подкасти, образователни видеа и т.н.

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза. Участието на нерегистрирани групи/колективи е допустимо, само ако е в партньорство с ЮЛНЦ, регистрирано в обществена полза, с което и ще бъде сключен договор за финансиране.

Документи и начин за кандидатстване:

Пакетът документи за кандидатстване трябва да бъде изпратен до 23:59 ч. на 9 юни на ел. поща office@bgfundforwomen.org.

Заглавие (subject) на имейла: Конкурс за подкрепа на феминистки проекти – май 2019 г.

Документи за кандидатстване:

  • Формуляр за кандидатстване – формулярът трябва да бъде изпратен в Word формат (няма да се приемат формуляри, изпратени във формат pdf) и всички ограничения в символите трябва да бъдат спазени.
  • Формуляр за бюджет – формулярът трябва да бъде изпратен в Excel формат.
  • Декларация за достоверност – декларацията е неделима част от пакета документи и трябва да бъде изпратена заедно с Формуляра за кандидатстване и Формуляра за бюджет, с подпис и печат на законния представител на кандидатстващата организация.

Източник