Подкрепа за малки проекти за борба с бедността и социалното изключване

Белгийската асоциация GIVE EUR-HOPE (GEH) има за цел да предостави специфична подкрепа за асоциации и неправителствени организации в ЕС, които се борят с бедността и социалното изключване в държавите-членки на ЕС. Искания за подкрепа могат да се подават по всяко време от отделни лица или неправителствени организации, работещи на място.
GIVE EUR-HOPE ще се предостави подкрепа изключително в полза на хора и семейства, които са в несигурно положение в следните области:
1. Изграждане или реновиране на жилища и социални и дневни центрове или съоръжения;
2. Създаване на основни здравни заведения (диспансери в по-слабо развитите райони, медицински сестри / улични медицински сестри);
3. Обучение на хората като граждани чрез информиране за техните права, както и да придобиване на уменията, необходими за упражняване на тези права (грамотност, езикови курсове);
4. Инициативи в социално-културната сфера, предназначени да благоприятстват обмена на знания, включително това чрез художествено изразяване;
5. Създаване или подкрепа за професионални мрежи за развитие и професионално обучение.
GIVE EUR-HOPE дава приоритет на малките и средни асоциации и неправителствени организации, които са активни на терена и е по-малко вероятно да получат публична или частна институционална подкрепа.

Повече информация