Текущо: Глобален фонд за децата

КРАЕН СРОК ТЕКУЩ

Глобалният фонд за децата (Вашингтон) предоставя финансиране на местни организации от цял свят, които:
– са местни организации, които решават общностни проблеми, с малък бюджет (под 100 000 щ.д. годишно);
– служат на най-уязвимите деца (социално-слаби, с увреждания, социално изолирани, членове на банди, роми, от рискови групи и др.);
– ползващи иновативни, бизнес подходи: нови подходи към стари проблеми;
– признати за източник на експертни знания в общността или на национално ниво;
– техни преки бенефициенти са деца и млади хора;
– имат отлично ръководство и визия;
– със солидни системи за управление – електронна поща, основни финансови и счетоводни системи;
– реализирали са ефективни програми.
Грантовете се предоставят на годишен принцип и са в размер от 5 000 до 20 000 щ.д.
Като първа крачка се кандидатства онлайн на адрес:
letter of inquiry
Ако вашата организация отговаря на приоритетите на ГФД и на критериите за подбор, процесът ще продължи с представяне на пълно проектопредложение.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ