Тръст за социална алтернатива

ТСА има за цел да насърчава възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.  При подбора на проектите за подкрепа ние се ръководим от принципите за почтеност и прозрачност, както и евентуален потенциал за разрастване и ефективност. Екипът на ТСА разглежда проектни предложения за Малки грантове и предложения за Стандартни грантове на текущ принцип, като процесът на отпускане на грантове предвижда съвместно планиране от страна на екипа на ТСА и бъдещите получатели на грантове.

Като начало, препоръчваме на кандидатстващите да изпратят проектна концепция по електронна поща (според инструкции за Малък грант или инструкции за Стандартен грант). ТСА ще установи контакт за повече информация с онези от кандидатстващите, чиито концепции са в съответствие с приоритетните цели, заложени в една или повече от нашите програмни направления (Ранно детско развитие, Образователни възможности и постижения, Икономическо развитие и достъп до трудова заетост).

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ