Фондация Америка за България

Фондация „Америка за България” одобрява грантове, следвайки своите Водещи принципи и ръководена от високи стандарти на етичност и прозрачност.
  • Изкуства и култура. Нашите инициативи утвърждават богатата традиция на автентичните български занаяти и изкуства и подпомагат модерните изяви на обещаващи български творци. Това привлича повече туристи, стимулира местната икономика и повишава търсенето на българска култура в страната и в чужбина.
  • Земеделие и околна среда. С изобилните и разнообразни природни ресурси на България земеделието винаги е било важна движеща сила за икономически растеж. Ние насочваме усилията си към повишаване на продуктивността на българското земеделие чрез финансиране на обучителни инициативи и въвеждане на нови технологии и практики.
  • Гражданско общество и демократични институции. В работата си с неправителствени организации ние подкрепяме инициативи, насочени към утвърждаване на върховенството на закона, за да създадем благоприятна среда за привличане на повече чуждестранни инвестиции и да гарантираме просперитета на съвременна България, която цени свободният пазар и демокрацията.
  • Образование и библиотеки. В работата си с българските училища, университети и библиотеки ние се стремим да продължаваме най-добрите традиции на българското образование. Фондацията подкрепя основно програми, които изграждат бъдещите бизнес лидери на страната като движещата сила за развитието на частния сектор. Фондацията финансира също проекти за модернизиране на българските академични библиотеки и свързването им с библиотечни мрежи по света.
  • Социална сфера. Равните възможности за достъп до образование и работа са предпоставка за напълно функционираща пазарна икономика в България. Ние подкрепяме инициативи, насочени към повишаване на нивото на трудова заетост и образование сред хората в неравностойно положение България.
  • Културен туризъм. Ние подкрепяме археологически проекти в България, които привличат повече местни и чуждестранни посетители, заинтересовани от богатите археологически съкровища на страната.

Краен срок: ТЕКУЩ
Формуляри и повече информация можете да намерите тук.