Текущо: Община Свищов обявява Програма “Местни инициативи” 2017

Краен срок: ТЕКУЩ

От 1 март 2017 г. стартира Програма “Местни инициативи” 2017 г. Програмата финансира малки проекти В ОБЩИНА СВИЩОВ при условията на подбор измежду подадените предложения в конкурса, при следните условия:

  • Място на изпълнение: кметства и кметски наместничества на територията на община Свищов; обектите трябва да са публична общинска собственост.
  • Кандидат: инициативни групи жители или юридически лица с нестопанска цел от населените места в Община Свищов;
  • Брой проекти: всеки кандидат може да подаде един проект;
  • Финансиране:50 000 лева (петдесет хиляди лева).

Разходите трябва да са диференцирани на капиталови и/или некапиталови.

  • Задължителен собствен и партньорски принос: най-малко 30% от общата стойност на бюджета на проекта, от които минимум 10% финансов;
  • Тематична насоченост на проекта: облагородяване на селата в Община Свищов; интеграция на хора в неравностойно положение; места за отдих, спорт и развлечения; образование, култура и туризъм; рехабилитация /ремонт/ на общински пътища, улици и тротоари; защита и възпроизводство на околната среда.
  • Наличие на партньори: не е задължително, но се счита за предимство;
  • Продължителност: до 4 (четири) месеца;

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ