Проект на национална програма за младежта (2016-2020)

Национална програма за младежта е инструмент за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора. Тя се базира на отчетените потребности на младежите в страната и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта. Към момента Министерство на младежта и спорта, дирекция „Младежки политики”, е в процес на разработване на Национална програма за младежта (2016-2020). Сред основните приоритети  на Министерство на младежта и спорта е процесите по разработване и осъществяване на младежки политики да се осъществяват съвместно със заинтересованите страни.

Структура на програмата:

ПОДПРОГРАМА 1: РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА ОТ МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО- КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТРОВЕ (МИКЦ)

Изграждането на мрежа от Младежки информационно-консултантски центрове с необходимата материална инфраструктура, експертен екип и услуги, предлагани в тях, е водещ приоритет в реализирането на младежки политики на месно ниво. Развитието на младежки центрове ще допринесе за израстването на младите хора като активни членове на обществото, за по-доброто съчетаване на образователния избор с нуждите на пазара на труда, за усвояването на ключови умения и основни трудови навици и по- лесното интегриране на младите хора на пазара на труда.

ПОДПРОГРАМА 2: НАЦИОНАЛНИ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИ

Ще се финансират и реализират проектни предложения, засягащи следните тематични области:

 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи;
 2. Развитие и признаване на младежката работа;
 3. Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора;
 4. Активизиране на младите хора в малките населени места;
 5. Председателство на България на Съвета на ЕС
 6. Социално предприемачество;

Целеви групи:

 • Младежи на възраст от 15 до 29 години;
 • Младежки работници и други специалисти, които са директно ангажирани с предоставянето на услуги или други дейности в подкрепа на младежкото развитие.

Стратегически приоритети: 

Приоритет 1: Насърчаване на личностното развитие и икономическата активност на младите хора и подобряване на достъпа до информация и качествени услуги.

Основни направления:

 • Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им;
 • Разширяване на достъпа до услуги за трудова реализация, стимулиране на предприемачеството и развитието на бизнес умения;
 • Развитие на мрежата от Младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ);
 • Създаване на условия за баланс между професионалния и личния живот;
 • Стимулиране на неформалното учене сред младите хора;
 • Популяризиране на формите на неформалното учене.

Индикативни дейности:

 1. Проучване на мнението, потребностите и нагласите на младежите;
 2. Разработване и разпространение на информационни материали;
 3. Предоставяне на актуална, систематизирана и достъпна информация;
 4. Консултиране;
 5. Организиране на национални, областни и общински информационни кампании;
 6. Организиране на конференции и младежки дискусии;
 7. Организиране и реализация на обучения, семинари и младежки кампании и инициативи;
 8. Предоставяне на индивидуални, семейни или групови консултации за превенция на рисково и девиантно поведение;
 9. Сформиране на клубове за насърчаване на предприемачеството и срещи с бизнеса;
 10. Въвеждане на изнесени/мобилни форми на младежка работа;
 11. Бизнес консултации в помощ на начинаещи младежи предприемачи;

Приоритет 2: Насърчаване на здравословния начин на живот.

Основни направления:

 • Повишаване на здравната култура на младите хора;
 • Промотиране на спорта и физическата активност като превенция за здравословен начин на живот;
 • Превенция за вредата от употребата на психотропни, психоактивни и наркотични вещества;
 • Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора.

Индикативни дейности:

 1. Промотиране на важността и насърчаване към здравословен начин на живот;
 2. Разработване и разпространение на информация и обучителни материали сред младите хора;
 3. Организиране на национални, регионални и общински кампании и инициативи;
 4. Организиране на конференции, дискусии, форуми и беседи със здравни специалисти;
 5. Стимулиране провеждането на спортни демонстрации и упражнения за физическа активност като средство за здравословен начин на живот;
 6. Предоставяне на индивидуални и групови консултации;
 7. Въвеждане на изнесени/мобилни форми на младежка работа;
 8. Обмяна на опит и добри практики.

Приоритет 3: Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение.

Основни направления:

 • Повишаване капацитета на младежките работници за работа с млади хора в социален риск;
 • Насърчаване на сътрудничеството между младежките работници и младежките лидери за приобщаване на младите хора в социален риск;
 • Подпомагане на уменията за адаптация и повишаване на пригодността за обучение и заетост на младежите в неравностойно положение.

Индикативни дейности:

 1. Сформиране на работни групи между социални работници и младежки работници;
 2. Организиране на обучения, семинари и конференции;
 3. Въвеждане на изнесени/мобилни форми на младежка работа;
 4. Разработване и издаване на наръчници и ръководства за работа;
 5. Организиране на менторство и стажуване.

Приоритет 4: Развитие на младежко доброволчество.

Основни направления:

 • Въвеждане и поддържане на ефективни практики за работа с млади доброволци, тяхното обучение, стимулиране, наблюдение и оценка на работата, както и признание на постиженията им;
 • Насърчаване и организиране участието на младите хора в доброволчески инициативи;
 • Удостоверяване и признаване на придобитите знания, опит и умения, получени от младите хора по време на доброволческата дейност;
 • Популяризиране на младежкото доброволчество в обществото.

Индикативни дейности:

 1. Организиране на кампании за набиране, ориентиране, обучение, признаване на работата и развитие на капацитета на младежи-доброволци;
 2. Осъществяване на младежки дейности и инициативи с участието на доброволци;
 3. Осъществяване на обмен на доброволци и доброволчески практики в България;
 4. Организиране на семинари и конференции;
 5. Подготовка и разпространение на наръчници и ръководства за работа с млади доброволци

Приоритет 5: Повишаване на гражданската активност на младите хора

Основни направления:

 • Насърчаване на самоорганизирането на младите хора;
 • Насърчаване на инициативи на неорганизирани млади хора;
 • Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка гражданска активност;
 • Насърчаване на гражданското образование и обучение по въпросите, свързани с правата на младите хора, борбата с дискриминацията и равнопоставеността между половете;
 • Младежко лидерство;
 • Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на национално, областно и общинско ниво;
 • Запознаване на младите хора с видовете публични институции и тяхната функционалност;
 • Запознаване на младите хора с правата им като част от гражданското общество на Република България и на Европейския съюз;
 • Насърчаване на младежко представителство в процесите по разработване, утвърждаване и прилагане на политики, касаещи младите хора;
 • Популяризиране на актуални теми в изпълнение на политиките на Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН по отношение на младите хора.

Индикативни дейности:

 1. Проучване на мнението и нагласите на младежите;
 2. Разработване и разпространение на информационни и обучителни материали;
 3. Организиране на национални, областни и общински информационни кампании и инициативи;
 4. Организиране на младежки конференции, дискусии, форуми, конкурси и викторини;
 5. Провеждане на семинари и обучения;
 6. Обмяна на опит и добри практики;
 7. Въвеждане на изнесени/мобилни форми на младежка работа;
 8. Разработване и издаване на наръчници и ръководства за работа с младежи

Приоритет 6: Личностно и професионално развитие на младите хора в малките населени места и селските райони.

Основни направления:

 • Осигуряване на ефективен достъп до информация, обучение и консултиране на младите хора в малките населени места и селските райони;
 • Електронно приобщаване на младите хора в малките населени места и селските райони към социалните мрежи;
 • Насърчаване участието на младите хора в местното самоуправление.
 • Иницииране създаването на Младежки съвети към общините;

Индикативни дейности

 1. Проучване на мнението и нагласите на младите хора от малките населени места и селските райони;
 2. Разработване и разпространение на информационни и обучителни материали;
 3. Въвеждане на изнесени/мобилни форми на младежка работа;
 4. Предоставяне на индивидуални и групови консултации;
 5. Организиране на национални, регионални, областни и общински информационни кампании/инициативи;
 6. Организиране на конференции, младежки дискусии, форуми, конкурси и викторини;
 7. Провеждане на семинари и обучения;
 8. Обмяна на опит и добри практики;
 9. Сформиране на младежки групи за местно развитие и управление.

Приоритет 7: Развитие на междукултурния и международния диалог сред младите хора.

Основни направления:

 • Изграждане на умения за работа в мултикултурна среда;
 • Насърчаване и подпомагане опознаването на отделните етнически общности и техните култури за стимулиране на толерантност, разбирателство, взаимодействие и диалог между общностите;
 • Насърчаване и подпомагане на мобилността на младите хора в страната и в чужбина;
 • Популяризиране на европейското сътрудничество в младежката сфера.

Индикативни дейности

 1. Проучване на мнението и нагласите на младежите;
 2. Разработване и разпространение на информационни и обучителни материали;
 3. Организиране на национални, областни и общински информационни кампании, инициативи и събития;
 4. Организиране на конференции, младежки дискусии, конкурси и викторини; „
 5. Обмяна на опит и добри практики.

Приоритет 8: Усъвършенстване на младежката работа

Основни направления:

 • Повишаване на капацитета на младежките работници;
 • Насърчаване на работата в мрежа и обмяната на опит сред младежките работници;
 • Насърчаване признаването на младежката работа в обществото;
 • Насърчаване развитието на способностите на младежките работници за отчитане на етичния аспект на работа с младите хора и за вземането на решения в трудни ситуации.

Индикативни дейности

 1. Разработване на информационни материали и наръчници за работа на младежките работници;
 2. Популяризиране на младежката работа, принципите за младежка работа и добри практики за работа с млади хора;
 3. Организиране на срещи, дискусии и семинари за предоставяне на услуги на местно, областно и национално ниво по различни аспекти от работата на младежките работници (различни форми на младежка работа, подходи и методи, работа с групи млади хора със специфични потребности);
 4. Организиране на обучения за повишаване на уменията и знанията за работа с целевата група в различни области като моделиране на подходящо поведение на младежките работници спрямо младите хора, идентифициране на нуждите и проблемите, подбор на правилните подходи за работа съобразно ситуацията и др.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

NGObg cooperation pic