Текущо: Тръст за социална алтернатива

Краен срок: текущ

Тръст за социална алтернатива има за цел да насърчава възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.  Екипът на ТСА разглежда проектни предложения за Малки грантове и предложения за Стандартни грантове на текущ принцип, като процесът на отпускане на грантове предвижда съвместно планиране от страна на екипа на ТСА и бъдещите получатели на грантове.

Сфера на работа

1. “Икономическо развитите и достъп до заетост

– Създаване на устойчиви партньорства със социално отговорни работодатели в различни сектори в България и осигуряване на заетост на хора от уязвими групи.

– Подкрепа на обучения за придобиване на умения, необходими при намиране на работа.

– Повишаване на доходите чрез подкрепа на предприемачески инициативи и финансиране на микро-кредитни програми.

– Изследване и подкрепа на програми, имащи за цел подобряване благосъстоянието на ромски общности  и промотиращи легализацията на квартали и сгради.

Повече информация

2. “Ранно детско развитие

– Подкрепа за здравословни репродуктивни избори – превантивни  мерки срещу рисково сексуално поведение сред подрастващите и тийнейджърите, както и превенция на бременност в тийнейджърска възраст и др.

– Майчино и детско здравеопазване – домашни посещения при майки-първескини, за да им се помогне да добият знания, опит и увереност, нужни за успешното отглеждане на дете, програми за здравословно детско хранене и др,

– Ранно образование – програми за когнитивно, езиково, социално, моторно-двигателно и емоционално развитие на детето; разработване на образователни материали, които утвърждават културното разнообразие и подобряват ученето; програми, които увеличават участието на деца в риск в детска градина и в предучилищни групи

Повече информация

3. “Образователни възможности и постижения

– Иновативни стратегии и инициативи, които водят до подобряване на образователните резултати на най-бедните деца в България, със специален фокус върху ромите.

– С цел намаляване отпадането на децата от училище, засилване посещаемостта и академичните резултати и увеличаване броя на децата, завършващи средно образование.

– подобряване качеството на образование в начална, основна и средна образователни степени, както и намаляване пропастта от академични резултати в средното училище между бедните (със специален фокус върху ромите) и останалите ученици.

Повече информация

Категории

– Социални

– Младежи и деца

– Образование

Възможности за кандидатстване

– Малък грант с проекти до 10 000лв. – повече информация

– Стандартен грант с проекти над 10 000лв. – повече информация

Особености

– Предварително изпращане на концепция